ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد معتمدی فر، زهرا هاشمی زاده، نهال هادی، اردشیر تراب جهرمی، لیلا کسراییان، (1387). بررسی شیوع آلودگی ویروس سیتومگال انسانی در اهدا کنندگان سالم خون به پایگاه انتقال خون فارس، مجله پزشکی هرمزگان، 12(4)، 237-242. magiran.com/p623597
M. Motamedifar, Z. Hashemizadeh, N. Hadi, S.A. Torabjahromi, L. Kasraiyan, (2008). The study of seroprevalence of human cytomegalovirus in healthy blood donors referring to Fars blood bank, Hormozgan Medical Journal, 12(4), 237-242. magiran.com/p623597
محمد معتمدی فر، زهرا هاشمی زاده، نهال هادی، اردشیر تراب جهرمی، لیلا کسراییان، بررسی شیوع آلودگی ویروس سیتومگال انسانی در اهدا کنندگان سالم خون به پایگاه انتقال خون فارس. مجله پزشکی هرمزگان، 1387؛ 12(4): 237-242. magiran.com/p623597
M. Motamedifar, Z. Hashemizadeh, N. Hadi, S.A. Torabjahromi, L. Kasraiyan, The study of seroprevalence of human cytomegalovirus in healthy blood donors referring to Fars blood bank, Hormozgan Medical Journal, 2008; 12(4): 237-242. magiran.com/p623597
محمد معتمدی فر، زهرا هاشمی زاده، نهال هادی، اردشیر تراب جهرمی، لیلا کسراییان، "بررسی شیوع آلودگی ویروس سیتومگال انسانی در اهدا کنندگان سالم خون به پایگاه انتقال خون فارس"، مجله پزشکی هرمزگان 12، شماره 4 (1387): 237-242. magiran.com/p623597
M. Motamedifar, Z. Hashemizadeh, N. Hadi, S.A. Torabjahromi, L. Kasraiyan, "The study of seroprevalence of human cytomegalovirus in healthy blood donors referring to Fars blood bank", Hormozgan Medical Journal 12, no.4 (2008): 237-242. magiran.com/p623597
محمد معتمدی فر، زهرا هاشمی زاده، نهال هادی، اردشیر تراب جهرمی، لیلا کسراییان، (1387). 'بررسی شیوع آلودگی ویروس سیتومگال انسانی در اهدا کنندگان سالم خون به پایگاه انتقال خون فارس'، مجله پزشکی هرمزگان، 12(4)، صص.237-242. magiran.com/p623597
M. Motamedifar, Z. Hashemizadeh, N. Hadi, S.A. Torabjahromi, L. Kasraiyan, (2008). 'The study of seroprevalence of human cytomegalovirus in healthy blood donors referring to Fars blood bank', Hormozgan Medical Journal, 12(4), pp.237-242. magiran.com/p623597
محمد معتمدی فر؛ زهرا هاشمی زاده؛ نهال هادی؛ اردشیر تراب جهرمی؛ لیلا کسراییان. "بررسی شیوع آلودگی ویروس سیتومگال انسانی در اهدا کنندگان سالم خون به پایگاه انتقال خون فارس". مجله پزشکی هرمزگان، 12 ،4 ، 1387، 237-242. magiran.com/p623597
M. Motamedifar; Z. Hashemizadeh; N. Hadi; S.A. Torabjahromi; L. Kasraiyan. "The study of seroprevalence of human cytomegalovirus in healthy blood donors referring to Fars blood bank", Hormozgan Medical Journal, 12, 4, 2008, 237-242. magiran.com/p623597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال