ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عسکری، آزیتا مشهدی ابوالقاسم، مرجان فرشادی، مژگان رحیمی ایسینی، (1387). بررسی مقایسه ای باکتریولوژیک بافت لوزه سوم، حلق و بینی، مجله پزشکی هرمزگان، 12(4)، 243-247. magiran.com/p623598
M. Asgari, A. Mashhadi, M. Farshadi, M. Rahimi, (2008). Adenoid tissue: a comparative bacteriological study, Hormozgan Medical Journal, 12(4), 243-247. magiran.com/p623598
مهدی عسکری، آزیتا مشهدی ابوالقاسم، مرجان فرشادی، مژگان رحیمی ایسینی، بررسی مقایسه ای باکتریولوژیک بافت لوزه سوم، حلق و بینی. مجله پزشکی هرمزگان، 1387؛ 12(4): 243-247. magiran.com/p623598
M. Asgari, A. Mashhadi, M. Farshadi, M. Rahimi, Adenoid tissue: a comparative bacteriological study, Hormozgan Medical Journal, 2008; 12(4): 243-247. magiran.com/p623598
مهدی عسکری، آزیتا مشهدی ابوالقاسم، مرجان فرشادی، مژگان رحیمی ایسینی، "بررسی مقایسه ای باکتریولوژیک بافت لوزه سوم، حلق و بینی"، مجله پزشکی هرمزگان 12، شماره 4 (1387): 243-247. magiran.com/p623598
M. Asgari, A. Mashhadi, M. Farshadi, M. Rahimi, "Adenoid tissue: a comparative bacteriological study", Hormozgan Medical Journal 12, no.4 (2008): 243-247. magiran.com/p623598
مهدی عسکری، آزیتا مشهدی ابوالقاسم، مرجان فرشادی، مژگان رحیمی ایسینی، (1387). 'بررسی مقایسه ای باکتریولوژیک بافت لوزه سوم، حلق و بینی'، مجله پزشکی هرمزگان، 12(4)، صص.243-247. magiran.com/p623598
M. Asgari, A. Mashhadi, M. Farshadi, M. Rahimi, (2008). 'Adenoid tissue: a comparative bacteriological study', Hormozgan Medical Journal, 12(4), pp.243-247. magiran.com/p623598
مهدی عسکری؛ آزیتا مشهدی ابوالقاسم؛ مرجان فرشادی؛ مژگان رحیمی ایسینی. "بررسی مقایسه ای باکتریولوژیک بافت لوزه سوم، حلق و بینی". مجله پزشکی هرمزگان، 12 ،4 ، 1387، 243-247. magiran.com/p623598
M. Asgari; A. Mashhadi; M. Farshadi; M. Rahimi. "Adenoid tissue: a comparative bacteriological study", Hormozgan Medical Journal, 12, 4, 2008, 243-247. magiran.com/p623598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال