ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حیدر میرفخرالدینی، داریوش فرید، حسین صیادی تورانلو، (1388). به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های یزد)، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، 30. magiran.com/p628547
Sh Mir-Fakhreddini, D. Farid, H. Sayyadi Tooranlo, (2009). Use of EFQM in Analysis of Organizational Culture Dimensions (Case: Yazd Health Care Institutions), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), 30. magiran.com/p628547
حیدر میرفخرالدینی، داریوش فرید، حسین صیادی تورانلو، به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های یزد). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(2): 30. magiran.com/p628547
Sh Mir-Fakhreddini, D. Farid, H. Sayyadi Tooranlo, Use of EFQM in Analysis of Organizational Culture Dimensions (Case: Yazd Health Care Institutions), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2009; 17(2): 30. magiran.com/p628547
حیدر میرفخرالدینی، داریوش فرید، حسین صیادی تورانلو، "به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های یزد)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 2 (1388): 30. magiran.com/p628547
Sh Mir-Fakhreddini, D. Farid, H. Sayyadi Tooranlo, "Use of EFQM in Analysis of Organizational Culture Dimensions (Case: Yazd Health Care Institutions)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.2 (2009): 30. magiran.com/p628547
حیدر میرفخرالدینی، داریوش فرید، حسین صیادی تورانلو، (1388). 'به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های یزد)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، صص.30. magiran.com/p628547
Sh Mir-Fakhreddini, D. Farid, H. Sayyadi Tooranlo, (2009). 'Use of EFQM in Analysis of Organizational Culture Dimensions (Case: Yazd Health Care Institutions)', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), pp.30. magiran.com/p628547
حیدر میرفخرالدینی؛ داریوش فرید؛ حسین صیادی تورانلو. "به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های یزد)". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،2 ، 1388، 30. magiran.com/p628547
Sh Mir-Fakhreddini; D. Farid; H. Sayyadi Tooranlo. "Use of EFQM in Analysis of Organizational Culture Dimensions (Case: Yazd Health Care Institutions)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 2, 2009, 30. magiran.com/p628547
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال