ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شمس، احمد زواران حسینی، محمدرضا مسجدی، شاپور شاه قاسم پور، مجید ریانی، نسرین اسفندیاری، مجید پورامیری، (1388). مقایسه فراوانی سلولهای NKT خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و افراد سالم با آزمون پوستی توبرکولین مثبت و منفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، 43. magiran.com/p628548
A. Shams, A. Zavaran-Hoseeni, Mr Masjedi, Sh Shah-Gasempoor, M. Ryani, N. Esfandiari, M. Poor-Amiri, (2009). Comparison of Circulating NKT Cells Numbers in Multi Drug Resistant Tuberculosis Patients and Healthy Subjects Using Tuberculin Skin Test, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), 43. magiran.com/p628548
علی شمس، احمد زواران حسینی، محمدرضا مسجدی، شاپور شاه قاسم پور، مجید ریانی، نسرین اسفندیاری، مجید پورامیری، مقایسه فراوانی سلولهای NKT خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و افراد سالم با آزمون پوستی توبرکولین مثبت و منفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(2): 43. magiran.com/p628548
A. Shams, A. Zavaran-Hoseeni, Mr Masjedi, Sh Shah-Gasempoor, M. Ryani, N. Esfandiari, M. Poor-Amiri, Comparison of Circulating NKT Cells Numbers in Multi Drug Resistant Tuberculosis Patients and Healthy Subjects Using Tuberculin Skin Test, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2009; 17(2): 43. magiran.com/p628548
علی شمس، احمد زواران حسینی، محمدرضا مسجدی، شاپور شاه قاسم پور، مجید ریانی، نسرین اسفندیاری، مجید پورامیری، "مقایسه فراوانی سلولهای NKT خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و افراد سالم با آزمون پوستی توبرکولین مثبت و منفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 2 (1388): 43. magiran.com/p628548
A. Shams, A. Zavaran-Hoseeni, Mr Masjedi, Sh Shah-Gasempoor, M. Ryani, N. Esfandiari, M. Poor-Amiri, "Comparison of Circulating NKT Cells Numbers in Multi Drug Resistant Tuberculosis Patients and Healthy Subjects Using Tuberculin Skin Test", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.2 (2009): 43. magiran.com/p628548
علی شمس، احمد زواران حسینی، محمدرضا مسجدی، شاپور شاه قاسم پور، مجید ریانی، نسرین اسفندیاری، مجید پورامیری، (1388). 'مقایسه فراوانی سلولهای NKT خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و افراد سالم با آزمون پوستی توبرکولین مثبت و منفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، صص.43. magiran.com/p628548
A. Shams, A. Zavaran-Hoseeni, Mr Masjedi, Sh Shah-Gasempoor, M. Ryani, N. Esfandiari, M. Poor-Amiri, (2009). 'Comparison of Circulating NKT Cells Numbers in Multi Drug Resistant Tuberculosis Patients and Healthy Subjects Using Tuberculin Skin Test', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), pp.43. magiran.com/p628548
علی شمس؛ احمد زواران حسینی؛ محمدرضا مسجدی؛ شاپور شاه قاسم پور؛ مجید ریانی؛ نسرین اسفندیاری؛ مجید پورامیری. "مقایسه فراوانی سلولهای NKT خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و افراد سالم با آزمون پوستی توبرکولین مثبت و منفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،2 ، 1388، 43. magiran.com/p628548
A. Shams; A. Zavaran-Hoseeni; Mr Masjedi; Sh Shah-Gasempoor; M. Ryani; N. Esfandiari; M. Poor-Amiri. "Comparison of Circulating NKT Cells Numbers in Multi Drug Resistant Tuberculosis Patients and Healthy Subjects Using Tuberculin Skin Test", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 2, 2009, 43. magiran.com/p628548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال