ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی حسینپور فیضی، سولماز منیری جوادحصاری، اسماعیل بابائی، وحید منتظری، منیره حلیمی، (1388). مطالعه ی بیان ژنSurvivin و واریانت های پیرایشی ΔEx3٬ 2b و 3b آن به عنوان تومور مارکرهای تشخیصی در سرطان پستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، 50. magiran.com/p628549
Ma Hosseinpour Feizi, S. Moniri Javadhesari, E. Babaei, V. Montazeri, M. Halimi, (2009). Study of the Expression of Survivin & Its Splice Variants ΔEx3, 2b and 3b as Diagnostic Molecular Markers in Breast Cancer, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), 50. magiran.com/p628549
محمدعلی حسینپور فیضی، سولماز منیری جوادحصاری، اسماعیل بابائی، وحید منتظری، منیره حلیمی، مطالعه ی بیان ژنSurvivin و واریانت های پیرایشی ΔEx3٬ 2b و 3b آن به عنوان تومور مارکرهای تشخیصی در سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(2): 50. magiran.com/p628549
Ma Hosseinpour Feizi, S. Moniri Javadhesari, E. Babaei, V. Montazeri, M. Halimi, Study of the Expression of Survivin & Its Splice Variants ΔEx3, 2b and 3b as Diagnostic Molecular Markers in Breast Cancer, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2009; 17(2): 50. magiran.com/p628549
محمدعلی حسینپور فیضی، سولماز منیری جوادحصاری، اسماعیل بابائی، وحید منتظری، منیره حلیمی، "مطالعه ی بیان ژنSurvivin و واریانت های پیرایشی ΔEx3٬ 2b و 3b آن به عنوان تومور مارکرهای تشخیصی در سرطان پستان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 2 (1388): 50. magiran.com/p628549
Ma Hosseinpour Feizi, S. Moniri Javadhesari, E. Babaei, V. Montazeri, M. Halimi, "Study of the Expression of Survivin & Its Splice Variants ΔEx3, 2b and 3b as Diagnostic Molecular Markers in Breast Cancer", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.2 (2009): 50. magiran.com/p628549
محمدعلی حسینپور فیضی، سولماز منیری جوادحصاری، اسماعیل بابائی، وحید منتظری، منیره حلیمی، (1388). 'مطالعه ی بیان ژنSurvivin و واریانت های پیرایشی ΔEx3٬ 2b و 3b آن به عنوان تومور مارکرهای تشخیصی در سرطان پستان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، صص.50. magiran.com/p628549
Ma Hosseinpour Feizi, S. Moniri Javadhesari, E. Babaei, V. Montazeri, M. Halimi, (2009). 'Study of the Expression of Survivin & Its Splice Variants ΔEx3, 2b and 3b as Diagnostic Molecular Markers in Breast Cancer', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), pp.50. magiran.com/p628549
محمدعلی حسینپور فیضی؛ سولماز منیری جوادحصاری؛ اسماعیل بابائی؛ وحید منتظری؛ منیره حلیمی. "مطالعه ی بیان ژنSurvivin و واریانت های پیرایشی ΔEx3٬ 2b و 3b آن به عنوان تومور مارکرهای تشخیصی در سرطان پستان". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،2 ، 1388، 50. magiran.com/p628549
Ma Hosseinpour Feizi; S. Moniri Javadhesari; E. Babaei; V. Montazeri; M. Halimi. "Study of the Expression of Survivin & Its Splice Variants ΔEx3, 2b and 3b as Diagnostic Molecular Markers in Breast Cancer", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 2, 2009, 50. magiran.com/p628549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال