ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسین دشتی رحمت آبادی، علیرضا وحیدی مهرجردی، علی اصغر پیله وریان، فاطمه فرزان، (1388). بررسی اثر عصاره دارچین بر درد مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی با استفاده از آزمون فرمالین، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، 57. magiran.com/p628550
Mh Dashti-Rahmatabadi, Ar Vahidi Merjardi, Aa Pilavaran, F. Farzan, (2009). Antinociceptive Effect of Cinnamon Extract on Formalin Induced Pain in Rat, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), 57. magiran.com/p628550
محمد حسین دشتی رحمت آبادی، علیرضا وحیدی مهرجردی، علی اصغر پیله وریان، فاطمه فرزان، بررسی اثر عصاره دارچین بر درد مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی با استفاده از آزمون فرمالین. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(2): 57. magiran.com/p628550
Mh Dashti-Rahmatabadi, Ar Vahidi Merjardi, Aa Pilavaran, F. Farzan, Antinociceptive Effect of Cinnamon Extract on Formalin Induced Pain in Rat, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2009; 17(2): 57. magiran.com/p628550
محمد حسین دشتی رحمت آبادی، علیرضا وحیدی مهرجردی، علی اصغر پیله وریان، فاطمه فرزان، "بررسی اثر عصاره دارچین بر درد مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی با استفاده از آزمون فرمالین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 2 (1388): 57. magiran.com/p628550
Mh Dashti-Rahmatabadi, Ar Vahidi Merjardi, Aa Pilavaran, F. Farzan, "Antinociceptive Effect of Cinnamon Extract on Formalin Induced Pain in Rat", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.2 (2009): 57. magiran.com/p628550
محمد حسین دشتی رحمت آبادی، علیرضا وحیدی مهرجردی، علی اصغر پیله وریان، فاطمه فرزان، (1388). 'بررسی اثر عصاره دارچین بر درد مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی با استفاده از آزمون فرمالین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، صص.57. magiran.com/p628550
Mh Dashti-Rahmatabadi, Ar Vahidi Merjardi, Aa Pilavaran, F. Farzan, (2009). 'Antinociceptive Effect of Cinnamon Extract on Formalin Induced Pain in Rat', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), pp.57. magiran.com/p628550
محمد حسین دشتی رحمت آبادی؛ علیرضا وحیدی مهرجردی؛ علی اصغر پیله وریان؛ فاطمه فرزان. "بررسی اثر عصاره دارچین بر درد مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی با استفاده از آزمون فرمالین". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،2 ، 1388، 57. magiran.com/p628550
Mh Dashti-Rahmatabadi; Ar Vahidi Merjardi; Aa Pilavaran; F. Farzan. "Antinociceptive Effect of Cinnamon Extract on Formalin Induced Pain in Rat", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 2, 2009, 57. magiran.com/p628550
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال