ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید علی محمدی اردکانی، حبیب الله میرغفوری، سیدحیدر میرفخرالدینی، علی محمد دامکی، حجت الله مومنی، (1388). ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، 67. magiran.com/p628551
M. Alimohammadi Ardakani, Sh Mirghafoori, Sh Mirfakhradini, A. Damaki, H. Momeni, (2009). Evaluation of the Relative Efficiency of Government Hospitals in Yazd Using DEA Model (Data Envelopment Analysis), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), 67. magiran.com/p628551
مجید علی محمدی اردکانی، حبیب الله میرغفوری، سیدحیدر میرفخرالدینی، علی محمد دامکی، حجت الله مومنی، ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(2): 67. magiran.com/p628551
M. Alimohammadi Ardakani, Sh Mirghafoori, Sh Mirfakhradini, A. Damaki, H. Momeni, Evaluation of the Relative Efficiency of Government Hospitals in Yazd Using DEA Model (Data Envelopment Analysis), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2009; 17(2): 67. magiran.com/p628551
مجید علی محمدی اردکانی، حبیب الله میرغفوری، سیدحیدر میرفخرالدینی، علی محمد دامکی، حجت الله مومنی، "ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 2 (1388): 67. magiran.com/p628551
M. Alimohammadi Ardakani, Sh Mirghafoori, Sh Mirfakhradini, A. Damaki, H. Momeni, "Evaluation of the Relative Efficiency of Government Hospitals in Yazd Using DEA Model (Data Envelopment Analysis)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.2 (2009): 67. magiran.com/p628551
مجید علی محمدی اردکانی، حبیب الله میرغفوری، سیدحیدر میرفخرالدینی، علی محمد دامکی، حجت الله مومنی، (1388). 'ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، صص.67. magiran.com/p628551
M. Alimohammadi Ardakani, Sh Mirghafoori, Sh Mirfakhradini, A. Damaki, H. Momeni, (2009). 'Evaluation of the Relative Efficiency of Government Hospitals in Yazd Using DEA Model (Data Envelopment Analysis)', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), pp.67. magiran.com/p628551
مجید علی محمدی اردکانی؛ حبیب الله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علی محمد دامکی؛ حجت الله مومنی. "ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،2 ، 1388، 67. magiran.com/p628551
M. Alimohammadi Ardakani; Sh Mirghafoori; Sh Mirfakhradini; A. Damaki; H. Momeni. "Evaluation of the Relative Efficiency of Government Hospitals in Yazd Using DEA Model (Data Envelopment Analysis)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 2, 2009, 67. magiran.com/p628551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال