ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام ایمانی، زهرا مشتاق عشق، طاهره علی حسینی، حمید علوی مجد، (1388). بررسی تاثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، 76. magiran.com/p628552
E. Eimani, Z. Moshtaqeshgh, T. Ali Hoseini, H. Alavi Majd, J. Abedsaeidi, (2009). The Effect of Foot Massage on Physiological Indicators of Female Patients with CVA Admitted in the ICU, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), 76. magiran.com/p628552
الهام ایمانی، زهرا مشتاق عشق، طاهره علی حسینی، حمید علوی مجد، بررسی تاثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(2): 76. magiran.com/p628552
E. Eimani, Z. Moshtaqeshgh, T. Ali Hoseini, H. Alavi Majd, J. Abedsaeidi, The Effect of Foot Massage on Physiological Indicators of Female Patients with CVA Admitted in the ICU, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2009; 17(2): 76. magiran.com/p628552
الهام ایمانی، زهرا مشتاق عشق، طاهره علی حسینی، حمید علوی مجد، "بررسی تاثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 2 (1388): 76. magiran.com/p628552
E. Eimani, Z. Moshtaqeshgh, T. Ali Hoseini, H. Alavi Majd, J. Abedsaeidi, "The Effect of Foot Massage on Physiological Indicators of Female Patients with CVA Admitted in the ICU", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.2 (2009): 76. magiran.com/p628552
الهام ایمانی، زهرا مشتاق عشق، طاهره علی حسینی، حمید علوی مجد، (1388). 'بررسی تاثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، صص.76. magiran.com/p628552
E. Eimani, Z. Moshtaqeshgh, T. Ali Hoseini, H. Alavi Majd, J. Abedsaeidi, (2009). 'The Effect of Foot Massage on Physiological Indicators of Female Patients with CVA Admitted in the ICU', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), pp.76. magiran.com/p628552
الهام ایمانی؛ زهرا مشتاق عشق؛ طاهره علی حسینی؛ حمید علوی مجد. "بررسی تاثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،2 ، 1388، 76. magiran.com/p628552
E. Eimani; Z. Moshtaqeshgh; T. Ali Hoseini; H. Alavi Majd; J. Abedsaeidi. "The Effect of Foot Massage on Physiological Indicators of Female Patients with CVA Admitted in the ICU", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 2, 2009, 76. magiran.com/p628552
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال