ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدجلیل میرمحمدی، علی اکبر مروتی، محمدرضا حاجی اسماعیلی، محمد جلیلی، سراج الدین وحیدی، محمد فرات یزدی، منصور مقیمی، ابوالفضل برخورداری، (1388). گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس بیضه، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، 83. magiran.com/p628553
Sj Mir Mohammadi, Ak Morovati, Mr Haji Esmaeili, M. Jalili, S. Vahidi, M. Forate Yazdi, M. Moghimi, A. Barkhordari, (2009). Malignant Mesothelioma of the Tunica Vaginalis (Case Report), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), 83. magiran.com/p628553
سیدجلیل میرمحمدی، علی اکبر مروتی، محمدرضا حاجی اسماعیلی، محمد جلیلی، سراج الدین وحیدی، محمد فرات یزدی، منصور مقیمی، ابوالفضل برخورداری، گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس بیضه. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(2): 83. magiran.com/p628553
Sj Mir Mohammadi, Ak Morovati, Mr Haji Esmaeili, M. Jalili, S. Vahidi, M. Forate Yazdi, M. Moghimi, A. Barkhordari, Malignant Mesothelioma of the Tunica Vaginalis (Case Report), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2009; 17(2): 83. magiran.com/p628553
سیدجلیل میرمحمدی، علی اکبر مروتی، محمدرضا حاجی اسماعیلی، محمد جلیلی، سراج الدین وحیدی، محمد فرات یزدی، منصور مقیمی، ابوالفضل برخورداری، "گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس بیضه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 2 (1388): 83. magiran.com/p628553
Sj Mir Mohammadi, Ak Morovati, Mr Haji Esmaeili, M. Jalili, S. Vahidi, M. Forate Yazdi, M. Moghimi, A. Barkhordari, "Malignant Mesothelioma of the Tunica Vaginalis (Case Report)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.2 (2009): 83. magiran.com/p628553
سیدجلیل میرمحمدی، علی اکبر مروتی، محمدرضا حاجی اسماعیلی، محمد جلیلی، سراج الدین وحیدی، محمد فرات یزدی، منصور مقیمی، ابوالفضل برخورداری، (1388). 'گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس بیضه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(2)، صص.83. magiran.com/p628553
Sj Mir Mohammadi, Ak Morovati, Mr Haji Esmaeili, M. Jalili, S. Vahidi, M. Forate Yazdi, M. Moghimi, A. Barkhordari, (2009). 'Malignant Mesothelioma of the Tunica Vaginalis (Case Report)', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(2), pp.83. magiran.com/p628553
سیدجلیل میرمحمدی؛ علی اکبر مروتی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ محمد جلیلی؛ سراج الدین وحیدی؛ محمد فرات یزدی؛ منصور مقیمی؛ ابوالفضل برخورداری. "گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس بیضه". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،2 ، 1388، 83. magiran.com/p628553
Sj Mir Mohammadi; Ak Morovati; Mr Haji Esmaeili; M. Jalili; S. Vahidi; M. Forate Yazdi; M. Moghimi; A. Barkhordari. "Malignant Mesothelioma of the Tunica Vaginalis (Case Report)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 2, 2009, 83. magiran.com/p628553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال