ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علمدار یوسفی، مهدی خانبانی، لیلا خواجه پور، حجت حاتمی، (1388). تصویرسازی دیداری و حرکتی دانش آموزان نابینا و عادی، فصلنامه کودکان استثنایی، 8(4)، 382. magiran.com/p628811
Alamdar Yousefi, Mehdi Khanbani, (2009). Visual and Motor Imagery among Blind and Normal Students, Journal of Exceptional Children, 8(4), 382. magiran.com/p628811
علمدار یوسفی، مهدی خانبانی، لیلا خواجه پور، حجت حاتمی، تصویرسازی دیداری و حرکتی دانش آموزان نابینا و عادی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1388؛ 8(4): 382. magiran.com/p628811
Alamdar Yousefi, Mehdi Khanbani, Visual and Motor Imagery among Blind and Normal Students, Journal of Exceptional Children, 2009; 8(4): 382. magiran.com/p628811
علمدار یوسفی، مهدی خانبانی، لیلا خواجه پور، حجت حاتمی، "تصویرسازی دیداری و حرکتی دانش آموزان نابینا و عادی"، فصلنامه کودکان استثنایی 8، شماره 4 (1388): 382. magiran.com/p628811
Alamdar Yousefi, Mehdi Khanbani, "Visual and Motor Imagery among Blind and Normal Students", Journal of Exceptional Children 8, no.4 (2009): 382. magiran.com/p628811
علمدار یوسفی، مهدی خانبانی، لیلا خواجه پور، حجت حاتمی، (1388). 'تصویرسازی دیداری و حرکتی دانش آموزان نابینا و عادی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 8(4)، صص.382. magiran.com/p628811
Alamdar Yousefi, Mehdi Khanbani, (2009). 'Visual and Motor Imagery among Blind and Normal Students', Journal of Exceptional Children, 8(4), pp.382. magiran.com/p628811
علمدار یوسفی؛ مهدی خانبانی؛ لیلا خواجه پور؛ حجت حاتمی. "تصویرسازی دیداری و حرکتی دانش آموزان نابینا و عادی". فصلنامه کودکان استثنایی، 8 ،4 ، 1388، 382. magiran.com/p628811
Alamdar Yousefi; Mehdi Khanbani. "Visual and Motor Imagery among Blind and Normal Students", Journal of Exceptional Children, 8, 4, 2009, 382. magiran.com/p628811
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال