ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود رجب پور، مهران نوری، محمد علی کیانی، غلامعلی معموری، حسن بسکابادی، (1388). بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 85-1384، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 11(1)، 53. magiran.com/p634552
Hasan Boskabadi, Gholamali Mamouri, Mohammad Ali Kiani, Mehran Nouri, Masoud Rajabpour, (2009). Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospital, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 11(1), 53. magiran.com/p634552
مسعود رجب پور، مهران نوری، محمد علی کیانی، غلامعلی معموری، حسن بسکابادی، بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 85-1384. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1388؛ 11(1): 53. magiran.com/p634552
Hasan Boskabadi, Gholamali Mamouri, Mohammad Ali Kiani, Mehran Nouri, Masoud Rajabpour, Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospital, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2009; 11(1): 53. magiran.com/p634552
مسعود رجب پور، مهران نوری، محمد علی کیانی، غلامعلی معموری، حسن بسکابادی، "بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 85-1384"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 11، شماره 1 (1388): 53. magiran.com/p634552
Hasan Boskabadi, Gholamali Mamouri, Mohammad Ali Kiani, Mehran Nouri, Masoud Rajabpour, "Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospital", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 11, no.1 (2009): 53. magiran.com/p634552
مسعود رجب پور، مهران نوری، محمد علی کیانی، غلامعلی معموری، حسن بسکابادی، (1388). 'بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 85-1384'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 11(1)، صص.53. magiran.com/p634552
Hasan Boskabadi, Gholamali Mamouri, Mohammad Ali Kiani, Mehran Nouri, Masoud Rajabpour, (2009). 'Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospital', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 11(1), pp.53. magiran.com/p634552
مسعود رجب پور؛ مهران نوری؛ محمد علی کیانی؛ غلامعلی معموری؛ حسن بسکابادی. "بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 85-1384". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 11 ،1 ، 1388، 53. magiran.com/p634552
Hasan Boskabadi; Gholamali Mamouri; Mohammad Ali Kiani; Mehran Nouri; Masoud Rajabpour. "Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospital", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 11, 1, 2009, 53. magiran.com/p634552
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال