ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی باریکانی، غلامرضا بخشنده، قاسم نادری، علی پروین، محمدحسین آسترکی، علی ابوالفتحی، (1388). تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 22(2)، 117. magiran.com/p636851
Golamreza Bakhshandeh, Gasem Naderi, Ali Abolfathi, Mehdi Barikani, Ali Parvin, Mohammad Hossein Astaraki, (2009). Preparation of NR/BR Compound Using ZnO Nanoparticles, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 22(2), 117. magiran.com/p636851
مهدی باریکانی، غلامرضا بخشنده، قاسم نادری، علی پروین، محمدحسین آسترکی، علی ابوالفتحی، تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1388؛ 22(2): 117. magiran.com/p636851
Golamreza Bakhshandeh, Gasem Naderi, Ali Abolfathi, Mehdi Barikani, Ali Parvin, Mohammad Hossein Astaraki, Preparation of NR/BR Compound Using ZnO Nanoparticles, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2009; 22(2): 117. magiran.com/p636851
مهدی باریکانی، غلامرضا بخشنده، قاسم نادری، علی پروین، محمدحسین آسترکی، علی ابوالفتحی، "تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 22، شماره 2 (1388): 117. magiran.com/p636851
Golamreza Bakhshandeh, Gasem Naderi, Ali Abolfathi, Mehdi Barikani, Ali Parvin, Mohammad Hossein Astaraki, "Preparation of NR/BR Compound Using ZnO Nanoparticles", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 22, no.2 (2009): 117. magiran.com/p636851
مهدی باریکانی، غلامرضا بخشنده، قاسم نادری، علی پروین، محمدحسین آسترکی، علی ابوالفتحی، (1388). 'تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 22(2)، صص.117. magiran.com/p636851
Golamreza Bakhshandeh, Gasem Naderi, Ali Abolfathi, Mehdi Barikani, Ali Parvin, Mohammad Hossein Astaraki, (2009). 'Preparation of NR/BR Compound Using ZnO Nanoparticles', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 22(2), pp.117. magiran.com/p636851
مهدی باریکانی؛ غلامرضا بخشنده؛ قاسم نادری؛ علی پروین؛ محمدحسین آسترکی؛ علی ابوالفتحی. "تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 22 ،2 ، 1388، 117. magiran.com/p636851
Golamreza Bakhshandeh; Gasem Naderi; Ali Abolfathi; Mehdi Barikani; Ali Parvin; Mohammad Hossein Astaraki. "Preparation of NR/BR Compound Using ZnO Nanoparticles", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 22, 2, 2009, 117. magiran.com/p636851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال