ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر محمودی، (1378). بررسی اثر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه عدس رقم محلی رباط در شرایط دیم شمال خراسان، فصلنامه علوم زراعی ایران، 8(3)، 232. magiran.com/p636879
A. A. Mahmoudi, (2000). Effect of sowing season and seeding density on grain yield in lentil (Local var. Robat) under dryland conditions of Nothern Khorasan, Iranian Journal of Crop Sciences, 8(3), 232. magiran.com/p636879
علی اکبر محمودی، بررسی اثر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه عدس رقم محلی رباط در شرایط دیم شمال خراسان. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1378؛ 8(3): 232. magiran.com/p636879
A. A. Mahmoudi, Effect of sowing season and seeding density on grain yield in lentil (Local var. Robat) under dryland conditions of Nothern Khorasan, Iranian Journal of Crop Sciences, 2000; 8(3): 232. magiran.com/p636879
علی اکبر محمودی، "بررسی اثر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه عدس رقم محلی رباط در شرایط دیم شمال خراسان"، فصلنامه علوم زراعی ایران 8، شماره 3 (1378): 232. magiran.com/p636879
A. A. Mahmoudi, "Effect of sowing season and seeding density on grain yield in lentil (Local var. Robat) under dryland conditions of Nothern Khorasan", Iranian Journal of Crop Sciences 8, no.3 (2000): 232. magiran.com/p636879
علی اکبر محمودی، (1378). 'بررسی اثر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه عدس رقم محلی رباط در شرایط دیم شمال خراسان'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 8(3)، صص.232. magiran.com/p636879
A. A. Mahmoudi, (2000). 'Effect of sowing season and seeding density on grain yield in lentil (Local var. Robat) under dryland conditions of Nothern Khorasan', Iranian Journal of Crop Sciences, 8(3), pp.232. magiran.com/p636879
علی اکبر محمودی. "بررسی اثر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه عدس رقم محلی رباط در شرایط دیم شمال خراسان". فصلنامه علوم زراعی ایران، 8 ،3 ، 1378، 232. magiran.com/p636879
A. A. Mahmoudi. "Effect of sowing season and seeding density on grain yield in lentil (Local var. Robat) under dryland conditions of Nothern Khorasan", Iranian Journal of Crop Sciences, 8, 3, 2000, 232. magiran.com/p636879
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال