ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید ملاحسینی، بهنام زند، محسن سیلسپور، (1385). بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 704 در ورامین، فصلنامه علوم زراعی ایران، 8(3)، 250. magiran.com/p636881
Mollahossienih., B. Z., M. Seilspour, (2006). Effect of different levels of nitrogen fertilizer and plant density on quantitative and qualitative yield of silage maize (cv. SC 704) in Varamin, Iranian Journal of Crop Sciences, 8(3), 250. magiran.com/p636881
حمید ملاحسینی، بهنام زند، محسن سیلسپور، بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 704 در ورامین. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1385؛ 8(3): 250. magiran.com/p636881
Mollahossienih., B. Z., M. Seilspour, Effect of different levels of nitrogen fertilizer and plant density on quantitative and qualitative yield of silage maize (cv. SC 704) in Varamin, Iranian Journal of Crop Sciences, 2006; 8(3): 250. magiran.com/p636881
حمید ملاحسینی، بهنام زند، محسن سیلسپور، "بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 704 در ورامین"، فصلنامه علوم زراعی ایران 8، شماره 3 (1385): 250. magiran.com/p636881
Mollahossienih., B. Z., M. Seilspour, "Effect of different levels of nitrogen fertilizer and plant density on quantitative and qualitative yield of silage maize (cv. SC 704) in Varamin", Iranian Journal of Crop Sciences 8, no.3 (2006): 250. magiran.com/p636881
حمید ملاحسینی، بهنام زند، محسن سیلسپور، (1385). 'بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 704 در ورامین'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 8(3)، صص.250. magiran.com/p636881
Mollahossienih., B. Z., M. Seilspour, (2006). 'Effect of different levels of nitrogen fertilizer and plant density on quantitative and qualitative yield of silage maize (cv. SC 704) in Varamin', Iranian Journal of Crop Sciences, 8(3), pp.250. magiran.com/p636881
حمید ملاحسینی؛ بهنام زند؛ محسن سیلسپور. "بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 704 در ورامین". فصلنامه علوم زراعی ایران، 8 ،3 ، 1385، 250. magiran.com/p636881
Mollahossienih.; B. Z.; M. Seilspour. "Effect of different levels of nitrogen fertilizer and plant density on quantitative and qualitative yield of silage maize (cv. SC 704) in Varamin", Iranian Journal of Crop Sciences, 8, 3, 2006, 250. magiran.com/p636881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال