ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا صفاهانی لنگرودی، بهنام کامکار، اسکندر زند، ناصر باقرانی، محسن باقری، (1378). واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L) در گرگان، فصلنامه علوم زراعی ایران، 9(4)، 356. magiran.com/p636965
Safahania., B. Kamkar, E. Zand, N. Bagherani, M. Bagheri, (2000). Reaction of grain yield and its components of canola (Brassica napus L.) cultivars in competition with wild mustard (Sinapis arvensis L.) in Gorgan., Iranian Journal of Crop Sciences, 9(4), 356. magiran.com/p636965
علیرضا صفاهانی لنگرودی، بهنام کامکار، اسکندر زند، ناصر باقرانی، محسن باقری، واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L) در گرگان. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1378؛ 9(4): 356. magiran.com/p636965
Safahania., B. Kamkar, E. Zand, N. Bagherani, M. Bagheri, Reaction of grain yield and its components of canola (Brassica napus L.) cultivars in competition with wild mustard (Sinapis arvensis L.) in Gorgan., Iranian Journal of Crop Sciences, 2000; 9(4): 356. magiran.com/p636965
علیرضا صفاهانی لنگرودی، بهنام کامکار، اسکندر زند، ناصر باقرانی، محسن باقری، "واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L) در گرگان"، فصلنامه علوم زراعی ایران 9، شماره 4 (1378): 356. magiran.com/p636965
Safahania., B. Kamkar, E. Zand, N. Bagherani, M. Bagheri, "Reaction of grain yield and its components of canola (Brassica napus L.) cultivars in competition with wild mustard (Sinapis arvensis L.) in Gorgan.", Iranian Journal of Crop Sciences 9, no.4 (2000): 356. magiran.com/p636965
علیرضا صفاهانی لنگرودی، بهنام کامکار، اسکندر زند، ناصر باقرانی، محسن باقری، (1378). 'واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L) در گرگان'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 9(4)، صص.356. magiran.com/p636965
Safahania., B. Kamkar, E. Zand, N. Bagherani, M. Bagheri, (2000). 'Reaction of grain yield and its components of canola (Brassica napus L.) cultivars in competition with wild mustard (Sinapis arvensis L.) in Gorgan.', Iranian Journal of Crop Sciences, 9(4), pp.356. magiran.com/p636965
علیرضا صفاهانی لنگرودی؛ بهنام کامکار؛ اسکندر زند؛ ناصر باقرانی؛ محسن باقری. "واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L) در گرگان". فصلنامه علوم زراعی ایران، 9 ،4 ، 1378، 356. magiran.com/p636965
Safahania.; B. Kamkar; E. Zand; N. Bagherani; M. Bagheri. "Reaction of grain yield and its components of canola (Brassica napus L.) cultivars in competition with wild mustard (Sinapis arvensis L.) in Gorgan.", Iranian Journal of Crop Sciences, 9, 4, 2000, 356. magiran.com/p636965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال