ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکترمحمد ولی ولی زاده، آرش شریفی، (1383). بررسی ژئوشیمی توده سینیتی آرش در ایران مرکزی، با نگاهی ویژه به متاسوماتیسم آلکالن، فصلنامه علوم زمین، 14(53)، 2. magiran.com/p642952
Dr. M. V. Valizadeh, A. Sharifi, (2004). Geochemical study of " Arash Syenite" (Central Iran) with Special Emphasis on Alkali Metasomatism, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 14(53), 2. magiran.com/p642952
دکترمحمد ولی ولی زاده، آرش شریفی، بررسی ژئوشیمی توده سینیتی آرش در ایران مرکزی، با نگاهی ویژه به متاسوماتیسم آلکالن. فصلنامه علوم زمین، 1383؛ 14(53): 2. magiran.com/p642952
Dr. M. V. Valizadeh, A. Sharifi, Geochemical study of " Arash Syenite" (Central Iran) with Special Emphasis on Alkali Metasomatism, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2004; 14(53): 2. magiran.com/p642952
دکترمحمد ولی ولی زاده، آرش شریفی، "بررسی ژئوشیمی توده سینیتی آرش در ایران مرکزی، با نگاهی ویژه به متاسوماتیسم آلکالن"، فصلنامه علوم زمین 14، شماره 53 (1383): 2. magiran.com/p642952
Dr. M. V. Valizadeh, A. Sharifi, "Geochemical study of " Arash Syenite" (Central Iran) with Special Emphasis on Alkali Metasomatism", Geosciences Scientific Quarterly Journal 14, no.53 (2004): 2. magiran.com/p642952
دکترمحمد ولی ولی زاده، آرش شریفی، (1383). 'بررسی ژئوشیمی توده سینیتی آرش در ایران مرکزی، با نگاهی ویژه به متاسوماتیسم آلکالن'، فصلنامه علوم زمین، 14(53)، صص.2. magiran.com/p642952
Dr. M. V. Valizadeh, A. Sharifi, (2004). 'Geochemical study of " Arash Syenite" (Central Iran) with Special Emphasis on Alkali Metasomatism', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 14(53), pp.2. magiran.com/p642952
دکترمحمد ولی ولی زاده؛ آرش شریفی. "بررسی ژئوشیمی توده سینیتی آرش در ایران مرکزی، با نگاهی ویژه به متاسوماتیسم آلکالن". فصلنامه علوم زمین، 14 ،53 ، 1383، 2. magiran.com/p642952
Dr. M. V. Valizadeh; A. Sharifi. "Geochemical study of " Arash Syenite" (Central Iran) with Special Emphasis on Alkali Metasomatism", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 14, 53, 2004, 2. magiran.com/p642952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال