ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آنیتا ترابی، محمد رضا قاسمی، (1383). تحلیل جنبشی چین خوردگی در افقهای مخزنی میدانهای نفتی واقع در فروافتادگی دزفول، فصلنامه علوم زمین، 13(51)، 2. magiran.com/p642970
A. Torabi, M.R. Ghassemi, (2004). Kinematic Analysis of Reservoir Horizons in the Oil Fields of Dezful Embayment, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13(51), 2. magiran.com/p642970
آنیتا ترابی، محمد رضا قاسمی، تحلیل جنبشی چین خوردگی در افقهای مخزنی میدانهای نفتی واقع در فروافتادگی دزفول. فصلنامه علوم زمین، 1383؛ 13(51): 2. magiran.com/p642970
A. Torabi, M.R. Ghassemi, Kinematic Analysis of Reservoir Horizons in the Oil Fields of Dezful Embayment, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2004; 13(51): 2. magiran.com/p642970
آنیتا ترابی، محمد رضا قاسمی، "تحلیل جنبشی چین خوردگی در افقهای مخزنی میدانهای نفتی واقع در فروافتادگی دزفول"، فصلنامه علوم زمین 13، شماره 51 (1383): 2. magiran.com/p642970
A. Torabi, M.R. Ghassemi, "Kinematic Analysis of Reservoir Horizons in the Oil Fields of Dezful Embayment", Geosciences Scientific Quarterly Journal 13, no.51 (2004): 2. magiran.com/p642970
آنیتا ترابی، محمد رضا قاسمی، (1383). 'تحلیل جنبشی چین خوردگی در افقهای مخزنی میدانهای نفتی واقع در فروافتادگی دزفول'، فصلنامه علوم زمین، 13(51)، صص.2. magiran.com/p642970
A. Torabi, M.R. Ghassemi, (2004). 'Kinematic Analysis of Reservoir Horizons in the Oil Fields of Dezful Embayment', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13(51), pp.2. magiran.com/p642970
آنیتا ترابی؛ محمد رضا قاسمی. "تحلیل جنبشی چین خوردگی در افقهای مخزنی میدانهای نفتی واقع در فروافتادگی دزفول". فصلنامه علوم زمین، 13 ،51 ، 1383، 2. magiran.com/p642970
A. Torabi; M.R. Ghassemi. "Kinematic Analysis of Reservoir Horizons in the Oil Fields of Dezful Embayment", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13, 51, 2004, 2. magiran.com/p642970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال