ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس قاسمی، محسن پورکرمانی، (1383). بررسی سنگ شناختی و ریز ساختاری مجموعه دگرگونی سورسات(جنوب خاوری شاهین دژ)، فصلنامه علوم زمین، 13(51)، 18. magiran.com/p642972
A. Ghasemi, M. Pour-Kermani, (2004). Lithological and microstructural study of Soresat metamorphic complex (South Eastern of Shahin-Dej), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13(51), 18. magiran.com/p642972
عباس قاسمی، محسن پورکرمانی، بررسی سنگ شناختی و ریز ساختاری مجموعه دگرگونی سورسات(جنوب خاوری شاهین دژ). فصلنامه علوم زمین، 1383؛ 13(51): 18. magiran.com/p642972
A. Ghasemi, M. Pour-Kermani, Lithological and microstructural study of Soresat metamorphic complex (South Eastern of Shahin-Dej), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2004; 13(51): 18. magiran.com/p642972
عباس قاسمی، محسن پورکرمانی، "بررسی سنگ شناختی و ریز ساختاری مجموعه دگرگونی سورسات(جنوب خاوری شاهین دژ)"، فصلنامه علوم زمین 13، شماره 51 (1383): 18. magiran.com/p642972
A. Ghasemi, M. Pour-Kermani, "Lithological and microstructural study of Soresat metamorphic complex (South Eastern of Shahin-Dej)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 13, no.51 (2004): 18. magiran.com/p642972
عباس قاسمی، محسن پورکرمانی، (1383). 'بررسی سنگ شناختی و ریز ساختاری مجموعه دگرگونی سورسات(جنوب خاوری شاهین دژ)'، فصلنامه علوم زمین، 13(51)، صص.18. magiran.com/p642972
A. Ghasemi, M. Pour-Kermani, (2004). 'Lithological and microstructural study of Soresat metamorphic complex (South Eastern of Shahin-Dej)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13(51), pp.18. magiran.com/p642972
عباس قاسمی؛ محسن پورکرمانی. "بررسی سنگ شناختی و ریز ساختاری مجموعه دگرگونی سورسات(جنوب خاوری شاهین دژ)". فصلنامه علوم زمین، 13 ،51 ، 1383، 18. magiran.com/p642972
A. Ghasemi; M. Pour-Kermani. "Lithological and microstructural study of Soresat metamorphic complex (South Eastern of Shahin-Dej)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13, 51, 2004, 18. magiran.com/p642972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال