ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر عزیزاله طاهری، (1383). بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)، فصلنامه علوم زمین، 13(51)، 46. magiran.com/p642976
H. V. Moghaddam, A. Taheri, (2004). Study of ichnofossils and ichnofacies of the upper part of the Shemshak Formation at Tazareh area (North east Damghan), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13(51), 46. magiran.com/p642976
دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر عزیزاله طاهری، بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان). فصلنامه علوم زمین، 1383؛ 13(51): 46. magiran.com/p642976
H. V. Moghaddam, A. Taheri, Study of ichnofossils and ichnofacies of the upper part of the Shemshak Formation at Tazareh area (North east Damghan), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2004; 13(51): 46. magiran.com/p642976
دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر عزیزاله طاهری، "بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)"، فصلنامه علوم زمین 13، شماره 51 (1383): 46. magiran.com/p642976
H. V. Moghaddam, A. Taheri, "Study of ichnofossils and ichnofacies of the upper part of the Shemshak Formation at Tazareh area (North east Damghan)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 13, no.51 (2004): 46. magiran.com/p642976
دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر عزیزاله طاهری، (1383). 'بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)'، فصلنامه علوم زمین، 13(51)، صص.46. magiran.com/p642976
H. V. Moghaddam, A. Taheri, (2004). 'Study of ichnofossils and ichnofacies of the upper part of the Shemshak Formation at Tazareh area (North east Damghan)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13(51), pp.46. magiran.com/p642976
دکتر حسین وزیری مقدم؛ دکتر عزیزاله طاهری. "بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)". فصلنامه علوم زمین، 13 ،51 ، 1383، 46. magiran.com/p642976
H. V. Moghaddam; A. Taheri. "Study of ichnofossils and ichnofacies of the upper part of the Shemshak Formation at Tazareh area (North east Damghan)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 13, 51, 2004, 46. magiran.com/p642976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال