ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا پوررحیم، شیرین فرزادفر، هرمز سلطانی، علی رضا گل نراقی، علی آهون منش4، (1386). بررسی کارایی دو حشره کش نئونیکوتینوئید جذبی از ریشه در کنترل ناقلین بیماری های ویروسی در مزارع سیب زمینی بذری، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 75(2)، 89. magiran.com/p644840
رضا پوررحیم، شیرین فرزادفر، هرمز سلطانی، علی رضا گل نراقی، علی آهون منش4، بررسی کارایی دو حشره کش نئونیکوتینوئید جذبی از ریشه در کنترل ناقلین بیماری های ویروسی در مزارع سیب زمینی بذری. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1386؛ 75(2): 89. magiran.com/p644840
رضا پوررحیم، شیرین فرزادفر، هرمز سلطانی، علی رضا گل نراقی، علی آهون منش4، "بررسی کارایی دو حشره کش نئونیکوتینوئید جذبی از ریشه در کنترل ناقلین بیماری های ویروسی در مزارع سیب زمینی بذری"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 75، شماره 2 (1386): 89. magiran.com/p644840
رضا پوررحیم، شیرین فرزادفر، هرمز سلطانی، علی رضا گل نراقی، علی آهون منش4، (1386). 'بررسی کارایی دو حشره کش نئونیکوتینوئید جذبی از ریشه در کنترل ناقلین بیماری های ویروسی در مزارع سیب زمینی بذری'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 75(2)، صص.89. magiran.com/p644840
رضا پوررحیم؛ شیرین فرزادفر؛ هرمز سلطانی؛ علی رضا گل نراقی؛ علی آهون منش4. "بررسی کارایی دو حشره کش نئونیکوتینوئید جذبی از ریشه در کنترل ناقلین بیماری های ویروسی در مزارع سیب زمینی بذری". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 75 ،2 ، 1386، 89. magiran.com/p644840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال