ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید قیاسی قلعه کندی، کامبیز ناظرعدل، رامین سلامت دوست نوبری، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، حبیب کار آموز، (1388). تاثیر سطوح مختلف پرلیت بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز روده کوچک جوجه های گوشتی، فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ، 2(5)، 7. magiran.com/p647475
جمشید قیاسی قلعه کندی، کامبیز ناظرعدل، رامین سلامت دوست نوبری، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، حبیب کار آموز، تاثیر سطوح مختلف پرلیت بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز روده کوچک جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ، 1388؛ 2(5): 7. magiran.com/p647475
جمشید قیاسی قلعه کندی، کامبیز ناظرعدل، رامین سلامت دوست نوبری، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، حبیب کار آموز، "تاثیر سطوح مختلف پرلیت بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز روده کوچک جوجه های گوشتی"، فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 2، شماره 5 (1388): 7. magiran.com/p647475
جمشید قیاسی قلعه کندی، کامبیز ناظرعدل، رامین سلامت دوست نوبری، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، حبیب کار آموز، (1388). 'تاثیر سطوح مختلف پرلیت بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز روده کوچک جوجه های گوشتی'، فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ، 2(5)، صص.7. magiran.com/p647475
جمشید قیاسی قلعه کندی؛ کامبیز ناظرعدل؛ رامین سلامت دوست نوبری؛ یحیی ابراهیم نژاد؛ ابوالفضل قربانی؛ حبیب کار آموز. "تاثیر سطوح مختلف پرلیت بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز روده کوچک جوجه های گوشتی". فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ، 2 ،5 ، 1388، 7. magiran.com/p647475
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال