ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شکرزاده، مهناز محمودی راد، منصوره میرزایی، نریمان مصف، مائده آهنگری، (1388). کشت کراتینوسایت های موش صحرایی در محیط کشت بدون سرم به روش کاشت اپیدرم، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 19(70)، 67. magiran.com/p650316
Mohammad Shokerzadeh, Mahnaz Mahmoudi Rad, Mansoureh Mirzaei, Nariman Mosefa, Maedeh, Acirc, Hangari, (2009). Çulturing of kerationocytes in serum-free medium, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 19(70), 67. magiran.com/p650316
محمد شکرزاده، مهناز محمودی راد، منصوره میرزایی، نریمان مصف، مائده آهنگری، کشت کراتینوسایت های موش صحرایی در محیط کشت بدون سرم به روش کاشت اپیدرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1388؛ 19(70): 67. magiran.com/p650316
Mohammad Shokerzadeh, Mahnaz Mahmoudi Rad, Mansoureh Mirzaei, Nariman Mosefa, Maedeh, Acirc, Hangari, Çulturing of kerationocytes in serum-free medium, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2009; 19(70): 67. magiran.com/p650316
محمد شکرزاده، مهناز محمودی راد، منصوره میرزایی، نریمان مصف، مائده آهنگری، "کشت کراتینوسایت های موش صحرایی در محیط کشت بدون سرم به روش کاشت اپیدرم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 19، شماره 70 (1388): 67. magiran.com/p650316
Mohammad Shokerzadeh, Mahnaz Mahmoudi Rad, Mansoureh Mirzaei, Nariman Mosefa, Maedeh, Acirc, Hangari, "Çulturing of kerationocytes in serum-free medium", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 19, no.70 (2009): 67. magiran.com/p650316
محمد شکرزاده، مهناز محمودی راد، منصوره میرزایی، نریمان مصف، مائده آهنگری، (1388). 'کشت کراتینوسایت های موش صحرایی در محیط کشت بدون سرم به روش کاشت اپیدرم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 19(70)، صص.67. magiran.com/p650316
Mohammad Shokerzadeh, Mahnaz Mahmoudi Rad, Mansoureh Mirzaei, Nariman Mosefa, Maedeh, Acirc, Hangari, (2009). 'Çulturing of kerationocytes in serum-free medium', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 19(70), pp.67. magiran.com/p650316
محمد شکرزاده؛ مهناز محمودی راد؛ منصوره میرزایی؛ نریمان مصف؛ مائده آهنگری. "کشت کراتینوسایت های موش صحرایی در محیط کشت بدون سرم به روش کاشت اپیدرم". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 19 ،70 ، 1388، 67. magiran.com/p650316
Mohammad Shokerzadeh; Mahnaz Mahmoudi Rad; Mansoureh Mirzaei; Nariman Mosefa; Maedeh; Acirc; Hangari. "Çulturing of kerationocytes in serum-free medium", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 19, 70, 2009, 67. magiran.com/p650316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال