ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نورمحمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی، مجید مقدمی، (1388). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 9(33)، 119. magiran.com/p655670
Noormohammad Yaghoobi, Badrodin Urea Yazdani, Majid Moghadami, (2009). The Effect of emotional intelligence on the leadership styles, Journal of Humanities and Social Sciences, 9(33), 119. magiran.com/p655670
نورمحمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی، مجید مقدمی، بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 1388؛ 9(33): 119. magiran.com/p655670
Noormohammad Yaghoobi, Badrodin Urea Yazdani, Majid Moghadami, The Effect of emotional intelligence on the leadership styles, Journal of Humanities and Social Sciences, 2009; 9(33): 119. magiran.com/p655670
نورمحمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی، مجید مقدمی، "بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی 9، شماره 33 (1388): 119. magiran.com/p655670
Noormohammad Yaghoobi, Badrodin Urea Yazdani, Majid Moghadami, "The Effect of emotional intelligence on the leadership styles", Journal of Humanities and Social Sciences 9, no.33 (2009): 119. magiran.com/p655670
نورمحمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی، مجید مقدمی، (1388). 'بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین'، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 9(33)، صص.119. magiran.com/p655670
Noormohammad Yaghoobi, Badrodin Urea Yazdani, Majid Moghadami, (2009). 'The Effect of emotional intelligence on the leadership styles', Journal of Humanities and Social Sciences, 9(33), pp.119. magiran.com/p655670
نورمحمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ مجید مقدمی. "بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین". پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 9 ،33 ، 1388، 119. magiran.com/p655670
Noormohammad Yaghoobi; Badrodin Urea Yazdani; Majid Moghadami. "The Effect of emotional intelligence on the leadership styles", Journal of Humanities and Social Sciences, 9, 33, 2009, 119. magiran.com/p655670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال