ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رضوانی، حسین منصوریان، (1388). سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، 1-26. magiran.com/p656701
Mohammad Reza Rezvani, Hossein Mansourian, (2009). Assessing the Quality of Life: A Review of Concepts, Indices and Models, and Presentation of a Proposed Model for Rural Areas, Journal of Village and Development, 11(3), 1-26. magiran.com/p656701
محمدرضا رضوانی، حسین منصوریان، سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی. فصلنامه روستا و توسعه، 1388؛ 11(3): 1-26. magiran.com/p656701
Mohammad Reza Rezvani, Hossein Mansourian, Assessing the Quality of Life: A Review of Concepts, Indices and Models, and Presentation of a Proposed Model for Rural Areas, Journal of Village and Development, 2009; 11(3): 1-26. magiran.com/p656701
محمدرضا رضوانی، حسین منصوریان، "سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی"، فصلنامه روستا و توسعه 11، شماره 3 (1388): 1-26. magiran.com/p656701
Mohammad Reza Rezvani, Hossein Mansourian, "Assessing the Quality of Life: A Review of Concepts, Indices and Models, and Presentation of a Proposed Model for Rural Areas", Journal of Village and Development 11, no.3 (2009): 1-26. magiran.com/p656701
محمدرضا رضوانی، حسین منصوریان، (1388). 'سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی'، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، صص.1-26. magiran.com/p656701
Mohammad Reza Rezvani, Hossein Mansourian, (2009). 'Assessing the Quality of Life: A Review of Concepts, Indices and Models, and Presentation of a Proposed Model for Rural Areas', Journal of Village and Development, 11(3), pp.1-26. magiran.com/p656701
محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان. "سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی". فصلنامه روستا و توسعه، 11 ،3 ، 1388، 1-26. magiran.com/p656701
Mohammad Reza Rezvani; Hossein Mansourian. "Assessing the Quality of Life: A Review of Concepts, Indices and Models, and Presentation of a Proposed Model for Rural Areas", Journal of Village and Development, 11, 3, 2009, 1-26. magiran.com/p656701
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال