ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت الله سام آرام، روزبه کردونی، عقیل دغاغله، سیدمرتضی افقه، (1388). آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، 27-50. magiran.com/p656702
Ezzatollah Samaram, Rouzbeh Kardooni, Aghil Daghagheleh, Seyyed Morteza Afghah, (2009). The Social Pathology of Drug Addiction among Iranian Rural Youth: A Case Study of Villages in Ahvaz County, Journal of Village and Development, 11(3), 27-50. magiran.com/p656702
عزت الله سام آرام، روزبه کردونی، عقیل دغاغله، سیدمرتضی افقه، آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز. فصلنامه روستا و توسعه، 1388؛ 11(3): 27-50. magiran.com/p656702
Ezzatollah Samaram, Rouzbeh Kardooni, Aghil Daghagheleh, Seyyed Morteza Afghah, The Social Pathology of Drug Addiction among Iranian Rural Youth: A Case Study of Villages in Ahvaz County, Journal of Village and Development, 2009; 11(3): 27-50. magiran.com/p656702
عزت الله سام آرام، روزبه کردونی، عقیل دغاغله، سیدمرتضی افقه، "آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز"، فصلنامه روستا و توسعه 11، شماره 3 (1388): 27-50. magiran.com/p656702
Ezzatollah Samaram, Rouzbeh Kardooni, Aghil Daghagheleh, Seyyed Morteza Afghah, "The Social Pathology of Drug Addiction among Iranian Rural Youth: A Case Study of Villages in Ahvaz County", Journal of Village and Development 11, no.3 (2009): 27-50. magiran.com/p656702
عزت الله سام آرام، روزبه کردونی، عقیل دغاغله، سیدمرتضی افقه، (1388). 'آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز'، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، صص.27-50. magiran.com/p656702
Ezzatollah Samaram, Rouzbeh Kardooni, Aghil Daghagheleh, Seyyed Morteza Afghah, (2009). 'The Social Pathology of Drug Addiction among Iranian Rural Youth: A Case Study of Villages in Ahvaz County', Journal of Village and Development, 11(3), pp.27-50. magiran.com/p656702
عزت الله سام آرام؛ روزبه کردونی؛ عقیل دغاغله؛ سیدمرتضی افقه. "آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز". فصلنامه روستا و توسعه، 11 ،3 ، 1388، 27-50. magiran.com/p656702
Ezzatollah Samaram; Rouzbeh Kardooni; Aghil Daghagheleh; Seyyed Morteza Afghah. "The Social Pathology of Drug Addiction among Iranian Rural Youth: A Case Study of Villages in Ahvaz County", Journal of Village and Development, 11, 3, 2009, 27-50. magiran.com/p656702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال