ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن خلیل مقدم، احمد خاتون آبادی، خلیل کلانتری، (1388). بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، 51-76. magiran.com/p656703
Bijan Khalil Moghaddam, Ahmad Khatounabadi, Khalil Kalantari, (2009). Factors Affecting the Degree of ICT Adoption in the ICT Integrated Services Centre of Gharnabad Village in Golestan Province of Iran, Journal of Village and Development, 11(3), 51-76. magiran.com/p656703
بیژن خلیل مقدم، احمد خاتون آبادی، خلیل کلانتری، بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385. فصلنامه روستا و توسعه، 1388؛ 11(3): 51-76. magiran.com/p656703
Bijan Khalil Moghaddam, Ahmad Khatounabadi, Khalil Kalantari, Factors Affecting the Degree of ICT Adoption in the ICT Integrated Services Centre of Gharnabad Village in Golestan Province of Iran, Journal of Village and Development, 2009; 11(3): 51-76. magiran.com/p656703
بیژن خلیل مقدم، احمد خاتون آبادی، خلیل کلانتری، "بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385"، فصلنامه روستا و توسعه 11، شماره 3 (1388): 51-76. magiran.com/p656703
Bijan Khalil Moghaddam, Ahmad Khatounabadi, Khalil Kalantari, "Factors Affecting the Degree of ICT Adoption in the ICT Integrated Services Centre of Gharnabad Village in Golestan Province of Iran", Journal of Village and Development 11, no.3 (2009): 51-76. magiran.com/p656703
بیژن خلیل مقدم، احمد خاتون آبادی، خلیل کلانتری، (1388). 'بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385'، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، صص.51-76. magiran.com/p656703
Bijan Khalil Moghaddam, Ahmad Khatounabadi, Khalil Kalantari, (2009). 'Factors Affecting the Degree of ICT Adoption in the ICT Integrated Services Centre of Gharnabad Village in Golestan Province of Iran', Journal of Village and Development, 11(3), pp.51-76. magiran.com/p656703
بیژن خلیل مقدم؛ احمد خاتون آبادی؛ خلیل کلانتری. "بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385". فصلنامه روستا و توسعه، 11 ،3 ، 1388، 51-76. magiran.com/p656703
Bijan Khalil Moghaddam; Ahmad Khatounabadi; Khalil Kalantari. "Factors Affecting the Degree of ICT Adoption in the ICT Integrated Services Centre of Gharnabad Village in Golestan Province of Iran", Journal of Village and Development, 11, 3, 2009, 51-76. magiran.com/p656703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال