ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود سیف الهی، سیامک شهابی، اصغر صالحی، (1388). اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، 77-96. magiran.com/p656704
Mahmoud Seifollahi, Siamak Shahabi, Asghar Salehi, (2009). Impacts of Rural-Urban Transformation on the Agricultural Sector in Rural Areas: A Case Study of Ezhieh Town in Zayandehrood River Shoal, Journal of Village and Development, 11(3), 77-96. magiran.com/p656704
محمود سیف الهی، سیامک شهابی، اصغر صالحی، اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود. فصلنامه روستا و توسعه، 1388؛ 11(3): 77-96. magiran.com/p656704
Mahmoud Seifollahi, Siamak Shahabi, Asghar Salehi, Impacts of Rural-Urban Transformation on the Agricultural Sector in Rural Areas: A Case Study of Ezhieh Town in Zayandehrood River Shoal, Journal of Village and Development, 2009; 11(3): 77-96. magiran.com/p656704
محمود سیف الهی، سیامک شهابی، اصغر صالحی، "اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود"، فصلنامه روستا و توسعه 11، شماره 3 (1388): 77-96. magiran.com/p656704
Mahmoud Seifollahi, Siamak Shahabi, Asghar Salehi, "Impacts of Rural-Urban Transformation on the Agricultural Sector in Rural Areas: A Case Study of Ezhieh Town in Zayandehrood River Shoal", Journal of Village and Development 11, no.3 (2009): 77-96. magiran.com/p656704
محمود سیف الهی، سیامک شهابی، اصغر صالحی، (1388). 'اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود'، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، صص.77-96. magiran.com/p656704
Mahmoud Seifollahi, Siamak Shahabi, Asghar Salehi, (2009). 'Impacts of Rural-Urban Transformation on the Agricultural Sector in Rural Areas: A Case Study of Ezhieh Town in Zayandehrood River Shoal', Journal of Village and Development, 11(3), pp.77-96. magiran.com/p656704
محمود سیف الهی؛ سیامک شهابی؛ اصغر صالحی. "اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود". فصلنامه روستا و توسعه، 11 ،3 ، 1388، 77-96. magiran.com/p656704
Mahmoud Seifollahi; Siamak Shahabi; Asghar Salehi. "Impacts of Rural-Urban Transformation on the Agricultural Sector in Rural Areas: A Case Study of Ezhieh Town in Zayandehrood River Shoal", Journal of Village and Development, 11, 3, 2009, 77-96. magiran.com/p656704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال