ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد رضایی، محمدرضا توکلی بغدادآباد، مرجان فقیه نصیری، (1388). ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، 97-122. magiran.com/p656705
Javad Rezaee, Mohammad Reza Tavakkoli Baghdad Abad, Marjan Faghih Nasiri, (2009). An Evaluation of Changes in Total Productivity of Factors of Production in Iran's Agricultural Sector Using Non Parametric Methods, Journal of Village and Development, 11(3), 97-122. magiran.com/p656705
جواد رضایی، محمدرضا توکلی بغدادآباد، مرجان فقیه نصیری، ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری. فصلنامه روستا و توسعه، 1388؛ 11(3): 97-122. magiran.com/p656705
Javad Rezaee, Mohammad Reza Tavakkoli Baghdad Abad, Marjan Faghih Nasiri, An Evaluation of Changes in Total Productivity of Factors of Production in Iran's Agricultural Sector Using Non Parametric Methods, Journal of Village and Development, 2009; 11(3): 97-122. magiran.com/p656705
جواد رضایی، محمدرضا توکلی بغدادآباد، مرجان فقیه نصیری، "ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری"، فصلنامه روستا و توسعه 11، شماره 3 (1388): 97-122. magiran.com/p656705
Javad Rezaee, Mohammad Reza Tavakkoli Baghdad Abad, Marjan Faghih Nasiri, "An Evaluation of Changes in Total Productivity of Factors of Production in Iran's Agricultural Sector Using Non Parametric Methods", Journal of Village and Development 11, no.3 (2009): 97-122. magiran.com/p656705
جواد رضایی، محمدرضا توکلی بغدادآباد، مرجان فقیه نصیری، (1388). 'ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری'، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، صص.97-122. magiran.com/p656705
Javad Rezaee, Mohammad Reza Tavakkoli Baghdad Abad, Marjan Faghih Nasiri, (2009). 'An Evaluation of Changes in Total Productivity of Factors of Production in Iran's Agricultural Sector Using Non Parametric Methods', Journal of Village and Development, 11(3), pp.97-122. magiran.com/p656705
جواد رضایی؛ محمدرضا توکلی بغدادآباد؛ مرجان فقیه نصیری. "ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری". فصلنامه روستا و توسعه، 11 ،3 ، 1388، 97-122. magiran.com/p656705
Javad Rezaee; Mohammad Reza Tavakkoli Baghdad Abad; Marjan Faghih Nasiri. "An Evaluation of Changes in Total Productivity of Factors of Production in Iran's Agricultural Sector Using Non Parametric Methods", Journal of Village and Development, 11, 3, 2009, 97-122. magiran.com/p656705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال