ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید فعلی، غلامرضا پزشکی راد، محمد چیذری، مسیب بقایی، (1388). عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، 123-141. magiran.com/p656706
Saeed Fely, Gholamreza Pezeshki Rad, Mohammad Chizari, Mosayyeb Baghaee, (2009). Factors Affecting Wheat Grower's Participation in the Wheat Project:A Case Study of Tehran Province in Iran, Journal of Village and Development, 11(3), 123-141. magiran.com/p656706
سعید فعلی، غلامرضا پزشکی راد، محمد چیذری، مسیب بقایی، عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران. فصلنامه روستا و توسعه، 1388؛ 11(3): 123-141. magiran.com/p656706
Saeed Fely, Gholamreza Pezeshki Rad, Mohammad Chizari, Mosayyeb Baghaee, Factors Affecting Wheat Grower's Participation in the Wheat Project:A Case Study of Tehran Province in Iran, Journal of Village and Development, 2009; 11(3): 123-141. magiran.com/p656706
سعید فعلی، غلامرضا پزشکی راد، محمد چیذری، مسیب بقایی، "عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران"، فصلنامه روستا و توسعه 11، شماره 3 (1388): 123-141. magiran.com/p656706
Saeed Fely, Gholamreza Pezeshki Rad, Mohammad Chizari, Mosayyeb Baghaee, "Factors Affecting Wheat Grower's Participation in the Wheat Project:A Case Study of Tehran Province in Iran", Journal of Village and Development 11, no.3 (2009): 123-141. magiran.com/p656706
سعید فعلی، غلامرضا پزشکی راد، محمد چیذری، مسیب بقایی، (1388). 'عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران'، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، صص.123-141. magiran.com/p656706
Saeed Fely, Gholamreza Pezeshki Rad, Mohammad Chizari, Mosayyeb Baghaee, (2009). 'Factors Affecting Wheat Grower's Participation in the Wheat Project:A Case Study of Tehran Province in Iran', Journal of Village and Development, 11(3), pp.123-141. magiran.com/p656706
سعید فعلی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری؛ مسیب بقایی. "عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران". فصلنامه روستا و توسعه، 11 ،3 ، 1388، 123-141. magiran.com/p656706
Saeed Fely; Gholamreza Pezeshki Rad; Mohammad Chizari; Mosayyeb Baghaee. "Factors Affecting Wheat Grower's Participation in the Wheat Project:A Case Study of Tehran Province in Iran", Journal of Village and Development, 11, 3, 2009, 123-141. magiran.com/p656706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال