ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا امینی نژاد، حسن بیک محمدی، سیدحسن حسینی ابری، (1388). تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، 143-172. magiran.com/p656707
Gholamreza Amininejad, Hasan Beikmohammadi, Seyyed Hasan Hosseini Abari, (2009). Analyzing the Level of Development in Subdistricts of South Pars Installations Region in Bushehr Province of Iran, Journal of Village and Development, 11(3), 143-172. magiran.com/p656707
غلامرضا امینی نژاد، حسن بیک محمدی، سیدحسن حسینی ابری، تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر. فصلنامه روستا و توسعه، 1388؛ 11(3): 143-172. magiran.com/p656707
Gholamreza Amininejad, Hasan Beikmohammadi, Seyyed Hasan Hosseini Abari, Analyzing the Level of Development in Subdistricts of South Pars Installations Region in Bushehr Province of Iran, Journal of Village and Development, 2009; 11(3): 143-172. magiran.com/p656707
غلامرضا امینی نژاد، حسن بیک محمدی، سیدحسن حسینی ابری، "تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر"، فصلنامه روستا و توسعه 11، شماره 3 (1388): 143-172. magiran.com/p656707
Gholamreza Amininejad, Hasan Beikmohammadi, Seyyed Hasan Hosseini Abari, "Analyzing the Level of Development in Subdistricts of South Pars Installations Region in Bushehr Province of Iran", Journal of Village and Development 11, no.3 (2009): 143-172. magiran.com/p656707
غلامرضا امینی نژاد، حسن بیک محمدی، سیدحسن حسینی ابری، (1388). 'تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر'، فصلنامه روستا و توسعه، 11(3)، صص.143-172. magiran.com/p656707
Gholamreza Amininejad, Hasan Beikmohammadi, Seyyed Hasan Hosseini Abari, (2009). 'Analyzing the Level of Development in Subdistricts of South Pars Installations Region in Bushehr Province of Iran', Journal of Village and Development, 11(3), pp.143-172. magiran.com/p656707
غلامرضا امینی نژاد؛ حسن بیک محمدی؛ سیدحسن حسینی ابری. "تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر". فصلنامه روستا و توسعه، 11 ،3 ، 1388، 143-172. magiran.com/p656707
Gholamreza Amininejad; Hasan Beikmohammadi; Seyyed Hasan Hosseini Abari. "Analyzing the Level of Development in Subdistricts of South Pars Installations Region in Bushehr Province of Iran", Journal of Village and Development, 11, 3, 2009, 143-172. magiran.com/p656707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال