ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مالک فریدونی مقدم، بهمن چراغیان، (1388). عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 6(1)، 21. magiran.com/p660899
Malek Fereidounimoghadam, Bahman Cheraghian, (2009). Study Habits and Their Relationship with Academic Performance among Students of Abadan School of Nursing, Strides in Development of Medical Education, 6(1), 21. magiran.com/p660899
مالک فریدونی مقدم، بهمن چراغیان، عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان. نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 1388؛ 6(1): 21. magiran.com/p660899
Malek Fereidounimoghadam, Bahman Cheraghian, Study Habits and Their Relationship with Academic Performance among Students of Abadan School of Nursing, Strides in Development of Medical Education, 2009; 6(1): 21. magiran.com/p660899
مالک فریدونی مقدم، بهمن چراغیان، "عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان"، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی 6، شماره 1 (1388): 21. magiran.com/p660899
Malek Fereidounimoghadam, Bahman Cheraghian, "Study Habits and Their Relationship with Academic Performance among Students of Abadan School of Nursing", Strides in Development of Medical Education 6, no.1 (2009): 21. magiran.com/p660899
مالک فریدونی مقدم، بهمن چراغیان، (1388). 'عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان'، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 6(1)، صص.21. magiran.com/p660899
Malek Fereidounimoghadam, Bahman Cheraghian, (2009). 'Study Habits and Their Relationship with Academic Performance among Students of Abadan School of Nursing', Strides in Development of Medical Education, 6(1), pp.21. magiran.com/p660899
مالک فریدونی مقدم؛ بهمن چراغیان. "عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان". نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 6 ،1 ، 1388، 21. magiran.com/p660899
Malek Fereidounimoghadam; Bahman Cheraghian. "Study Habits and Their Relationship with Academic Performance among Students of Abadan School of Nursing", Strides in Development of Medical Education, 6, 1, 2009, 21. magiran.com/p660899
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال