ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم، (1388). بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در مناطق روستایی ایران، فصلنامه روستا و توسعه، 11(4)، 1-24. magiran.com/p663506
Javad Torkamani, Elham Jamali Moghaddam, (2009). Direct and Indirect Impacts of Development Investments on the Growth of Total Productivity and Poverty Alleviation in Rural Areas of Iran, Journal of Village and Development, 11(4), 1-24. magiran.com/p663506
جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم، بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در مناطق روستایی ایران. فصلنامه روستا و توسعه، 1388؛ 11(4): 1-24. magiran.com/p663506
Javad Torkamani, Elham Jamali Moghaddam, Direct and Indirect Impacts of Development Investments on the Growth of Total Productivity and Poverty Alleviation in Rural Areas of Iran, Journal of Village and Development, 2009; 11(4): 1-24. magiran.com/p663506
جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم، "بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در مناطق روستایی ایران"، فصلنامه روستا و توسعه 11، شماره 4 (1388): 1-24. magiran.com/p663506
Javad Torkamani, Elham Jamali Moghaddam, "Direct and Indirect Impacts of Development Investments on the Growth of Total Productivity and Poverty Alleviation in Rural Areas of Iran", Journal of Village and Development 11, no.4 (2009): 1-24. magiran.com/p663506
جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم، (1388). 'بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در مناطق روستایی ایران'، فصلنامه روستا و توسعه، 11(4)، صص.1-24. magiran.com/p663506
Javad Torkamani, Elham Jamali Moghaddam, (2009). 'Direct and Indirect Impacts of Development Investments on the Growth of Total Productivity and Poverty Alleviation in Rural Areas of Iran', Journal of Village and Development, 11(4), pp.1-24. magiran.com/p663506
جواد ترکمانی؛ الهام جمالی مقدم. "بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در مناطق روستایی ایران". فصلنامه روستا و توسعه، 11 ،4 ، 1388، 1-24. magiran.com/p663506
Javad Torkamani; Elham Jamali Moghaddam. "Direct and Indirect Impacts of Development Investments on the Growth of Total Productivity and Poverty Alleviation in Rural Areas of Iran", Journal of Village and Development, 11, 4, 2009, 1-24. magiran.com/p663506
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال