ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تبرایی، حسن نژاد، (1388). بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 23(1)، 59. magiran.com/p670917
M. Tabaraee, M. Hassannejad, (2009). Factors affecting the acceptance of agricultural extension programs with regards to process of agricultural developmentCase study: Wheat farmers in mashhad, Journal of Economics and Agricultural Development, 23(1), 59. magiran.com/p670917
تبرایی، حسن نژاد، بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1388؛ 23(1): 59. magiran.com/p670917
M. Tabaraee, M. Hassannejad, Factors affecting the acceptance of agricultural extension programs with regards to process of agricultural developmentCase study: Wheat farmers in mashhad, Journal of Economics and Agricultural Development, 2009; 23(1): 59. magiran.com/p670917
تبرایی، حسن نژاد، "بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 23، شماره 1 (1388): 59. magiran.com/p670917
M. Tabaraee, M. Hassannejad, "Factors affecting the acceptance of agricultural extension programs with regards to process of agricultural developmentCase study: Wheat farmers in mashhad", Journal of Economics and Agricultural Development 23, no.1 (2009): 59. magiran.com/p670917
تبرایی، حسن نژاد، (1388). 'بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد'، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 23(1)، صص.59. magiran.com/p670917
M. Tabaraee, M. Hassannejad, (2009). 'Factors affecting the acceptance of agricultural extension programs with regards to process of agricultural developmentCase study: Wheat farmers in mashhad', Journal of Economics and Agricultural Development, 23(1), pp.59. magiran.com/p670917
تبرایی؛ حسن نژاد. "بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد". مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 23 ،1 ، 1388، 59. magiran.com/p670917
M. Tabaraee; M. Hassannejad. "Factors affecting the acceptance of agricultural extension programs with regards to process of agricultural developmentCase study: Wheat farmers in mashhad", Journal of Economics and Agricultural Development, 23, 1, 2009, 59. magiran.com/p670917
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال