ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسدی، کلانتری، انصاری اردلی، رحیمیان، محمدی، (1388). تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 23(1)، 98. magiran.com/p670923
A. Asadi Asadi, Kh. Kalantari Kalantari, A. Ansari Ardali, M. Rahimian, Y. Mohammadi, (2009). Analyses of Economic Effects of Fish Farming Pools Establishment in Ardal County, Chaharmahal and Bakhtiyari province, Journal of Economics and Agricultural Development, 23(1), 98. magiran.com/p670923
اسدی، کلانتری، انصاری اردلی، رحیمیان، محمدی، تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1388؛ 23(1): 98. magiran.com/p670923
A. Asadi Asadi, Kh. Kalantari Kalantari, A. Ansari Ardali, M. Rahimian, Y. Mohammadi, Analyses of Economic Effects of Fish Farming Pools Establishment in Ardal County, Chaharmahal and Bakhtiyari province, Journal of Economics and Agricultural Development, 2009; 23(1): 98. magiran.com/p670923
اسدی، کلانتری، انصاری اردلی، رحیمیان، محمدی، "تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 23، شماره 1 (1388): 98. magiran.com/p670923
A. Asadi Asadi, Kh. Kalantari Kalantari, A. Ansari Ardali, M. Rahimian, Y. Mohammadi, "Analyses of Economic Effects of Fish Farming Pools Establishment in Ardal County, Chaharmahal and Bakhtiyari province", Journal of Economics and Agricultural Development 23, no.1 (2009): 98. magiran.com/p670923
اسدی، کلانتری، انصاری اردلی، رحیمیان، محمدی، (1388). 'تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری'، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 23(1)، صص.98. magiran.com/p670923
A. Asadi Asadi, Kh. Kalantari Kalantari, A. Ansari Ardali, M. Rahimian, Y. Mohammadi, (2009). 'Analyses of Economic Effects of Fish Farming Pools Establishment in Ardal County, Chaharmahal and Bakhtiyari province', Journal of Economics and Agricultural Development, 23(1), pp.98. magiran.com/p670923
اسدی؛ کلانتری؛ انصاری اردلی؛ رحیمیان؛ محمدی. "تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری". مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 23 ،1 ، 1388، 98. magiran.com/p670923
A. Asadi Asadi; Kh. Kalantari Kalantari; A. Ansari Ardali; M. Rahimian; Y. Mohammadi. "Analyses of Economic Effects of Fish Farming Pools Establishment in Ardal County, Chaharmahal and Bakhtiyari province", Journal of Economics and Agricultural Development, 23, 1, 2009, 98. magiran.com/p670923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال