ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا رسولی، محمدمهدی احدیان، اعظم ایرجی زاد، (1387). بررسی جدایش و انباشت سطح مس در لایه های نانومتری، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1. magiran.com/p671300
Reza Rasuli, Mohammad Mahdi Ahadian, Azam Iraji Zad, (2008). Investigation of surface segregation in Ni/Cu/Si(100) nanometer layer during deposition and heat treatment of ultra thin Ni deposit, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 6, 1. magiran.com/p671300
رضا رسولی، محمدمهدی احدیان، اعظم ایرجی زاد، بررسی جدایش و انباشت سطح مس در لایه های نانومتری. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1387؛ 6: 1. magiran.com/p671300
Reza Rasuli, Mohammad Mahdi Ahadian, Azam Iraji Zad, Investigation of surface segregation in Ni/Cu/Si(100) nanometer layer during deposition and heat treatment of ultra thin Ni deposit, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2008; 6: 1. magiran.com/p671300
رضا رسولی، محمدمهدی احدیان، اعظم ایرجی زاد، "بررسی جدایش و انباشت سطح مس در لایه های نانومتری"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،6 (1387): 1. magiran.com/p671300
Reza Rasuli, Mohammad Mahdi Ahadian, Azam Iraji Zad, "Investigation of surface segregation in Ni/Cu/Si(100) nanometer layer during deposition and heat treatment of ultra thin Ni deposit", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 6 (2008): 1. magiran.com/p671300
رضا رسولی، محمدمهدی احدیان، اعظم ایرجی زاد، (1387). 'بررسی جدایش و انباشت سطح مس در لایه های نانومتری'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، صص.1. magiran.com/p671300
Reza Rasuli, Mohammad Mahdi Ahadian, Azam Iraji Zad, (2008). 'Investigation of surface segregation in Ni/Cu/Si(100) nanometer layer during deposition and heat treatment of ultra thin Ni deposit', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 6, pp.1. magiran.com/p671300
رضا رسولی؛ محمدمهدی احدیان؛ اعظم ایرجی زاد. "بررسی جدایش و انباشت سطح مس در لایه های نانومتری". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 6 ، 1387، 1. magiran.com/p671300
Reza Rasuli; Mohammad Mahdi Ahadian; Azam Iraji Zad. "Investigation of surface segregation in Ni/Cu/Si(100) nanometer layer during deposition and heat treatment of ultra thin Ni deposit", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 6, 2008, 1. magiran.com/p671300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال