ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم عظیمی، مرتضی شمعانیان، (1387). روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکترودهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 75. magiran.com/p671307
Ghasem Azimi, Morteza Shamanian, (2008). Weld cladding of low carbon steel with high chromium - high carbon electrodes and evaluation of the microstructure and wear behavior, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 6, 75. magiran.com/p671307
قاسم عظیمی، مرتضی شمعانیان، روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکترودهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1387؛ 6: 75. magiran.com/p671307
Ghasem Azimi, Morteza Shamanian, Weld cladding of low carbon steel with high chromium - high carbon electrodes and evaluation of the microstructure and wear behavior, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2008; 6: 75. magiran.com/p671307
قاسم عظیمی، مرتضی شمعانیان، "روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکترودهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،6 (1387): 75. magiran.com/p671307
Ghasem Azimi, Morteza Shamanian, "Weld cladding of low carbon steel with high chromium - high carbon electrodes and evaluation of the microstructure and wear behavior", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 6 (2008): 75. magiran.com/p671307
قاسم عظیمی، مرتضی شمعانیان، (1387). 'روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکترودهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، صص.75. magiran.com/p671307
Ghasem Azimi, Morteza Shamanian, (2008). 'Weld cladding of low carbon steel with high chromium - high carbon electrodes and evaluation of the microstructure and wear behavior', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 6, pp.75. magiran.com/p671307
قاسم عظیمی؛ مرتضی شمعانیان. "روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکترودهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 6 ، 1387، 75. magiran.com/p671307
Ghasem Azimi; Morteza Shamanian. "Weld cladding of low carbon steel with high chromium - high carbon electrodes and evaluation of the microstructure and wear behavior", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 6, 2008, 75. magiran.com/p671307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال