ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حکیمه سیادت، رحاب قویزی، علی میر فضائلیان، قاسم امتی شبستری، مرضیه علی خاصی، (1388). بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت های تک واحدی خلف ماگزیلا، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 22(2)، 102. magiran.com/p671887
A. Radiographic Evaluation Of Progressive Loading On Crestal, Bone Density Changes Around Single Osseointegrated Implants In The Posterior Maxilla, (2009). A radiographic evaluation of progressive loading on crestal and bone density changes around single osseointegrated implants in the posterior maxilla, Journal of Dental Medicine, 22(2), 102. magiran.com/p671887
حکیمه سیادت، رحاب قویزی، علی میر فضائلیان، قاسم امتی شبستری، مرضیه علی خاصی، بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت های تک واحدی خلف ماگزیلا. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1388؛ 22(2): 102. magiran.com/p671887
A. Radiographic Evaluation Of Progressive Loading On Crestal, Bone Density Changes Around Single Osseointegrated Implants In The Posterior Maxilla, A radiographic evaluation of progressive loading on crestal and bone density changes around single osseointegrated implants in the posterior maxilla, Journal of Dental Medicine, 2009; 22(2): 102. magiran.com/p671887
حکیمه سیادت، رحاب قویزی، علی میر فضائلیان، قاسم امتی شبستری، مرضیه علی خاصی، "بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت های تک واحدی خلف ماگزیلا"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 22، شماره 2 (1388): 102. magiran.com/p671887
A. Radiographic Evaluation Of Progressive Loading On Crestal, Bone Density Changes Around Single Osseointegrated Implants In The Posterior Maxilla, "A radiographic evaluation of progressive loading on crestal and bone density changes around single osseointegrated implants in the posterior maxilla", Journal of Dental Medicine 22, no.2 (2009): 102. magiran.com/p671887
حکیمه سیادت، رحاب قویزی، علی میر فضائلیان، قاسم امتی شبستری، مرضیه علی خاصی، (1388). 'بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت های تک واحدی خلف ماگزیلا'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 22(2)، صص.102. magiran.com/p671887
A. Radiographic Evaluation Of Progressive Loading On Crestal, Bone Density Changes Around Single Osseointegrated Implants In The Posterior Maxilla, (2009). 'A radiographic evaluation of progressive loading on crestal and bone density changes around single osseointegrated implants in the posterior maxilla', Journal of Dental Medicine, 22(2), pp.102. magiran.com/p671887
حکیمه سیادت؛ رحاب قویزی؛ علی میر فضائلیان؛ قاسم امتی شبستری؛ مرضیه علی خاصی. "بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت های تک واحدی خلف ماگزیلا". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 22 ،2 ، 1388، 102. magiran.com/p671887
A. Radiographic Evaluation Of Progressive Loading On Crestal; Bone Density Changes Around Single Osseointegrated Implants In The Posterior Maxilla. "A radiographic evaluation of progressive loading on crestal and bone density changes around single osseointegrated implants in the posterior maxilla", Journal of Dental Medicine, 22, 2, 2009, 102. magiran.com/p671887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال