ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود رضا باغی نیا، فتح الله محقق، محمد رفیعی، (1388). مقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به کانسر پروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال (هورمون تراپی)، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 12(3)، 8. magiran.com/p679066
Mahmood Reza Baghinia , Fatollah Mohaghegh, Mohammad Rafeie, (2009). Comparison of demographic characteristic of patients with advanced prostate cancer treated with surgical and medical (hormone therapy) orchiectomy, Arak Medical University Journal, 12(3), 8. magiran.com/p679066
محمود رضا باغی نیا، فتح الله محقق، محمد رفیعی، مقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به کانسر پروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال (هورمون تراپی). مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1388؛ 12(3): 8. magiran.com/p679066
Mahmood Reza Baghinia , Fatollah Mohaghegh, Mohammad Rafeie, Comparison of demographic characteristic of patients with advanced prostate cancer treated with surgical and medical (hormone therapy) orchiectomy, Arak Medical University Journal, 2009; 12(3): 8. magiran.com/p679066
محمود رضا باغی نیا، فتح الله محقق، محمد رفیعی، "مقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به کانسر پروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال (هورمون تراپی)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 12، شماره 3 (1388): 8. magiran.com/p679066
Mahmood Reza Baghinia , Fatollah Mohaghegh, Mohammad Rafeie, "Comparison of demographic characteristic of patients with advanced prostate cancer treated with surgical and medical (hormone therapy) orchiectomy", Arak Medical University Journal 12, no.3 (2009): 8. magiran.com/p679066
محمود رضا باغی نیا، فتح الله محقق، محمد رفیعی، (1388). 'مقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به کانسر پروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال (هورمون تراپی)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 12(3)، صص.8. magiran.com/p679066
Mahmood Reza Baghinia , Fatollah Mohaghegh, Mohammad Rafeie, (2009). 'Comparison of demographic characteristic of patients with advanced prostate cancer treated with surgical and medical (hormone therapy) orchiectomy', Arak Medical University Journal, 12(3), pp.8. magiran.com/p679066
محمود رضا باغی نیا؛ فتح الله محقق؛ محمد رفیعی. "مقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به کانسر پروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال (هورمون تراپی)". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 12 ،3 ، 1388، 8. magiran.com/p679066
Mahmood Reza Baghinia ; Fatollah Mohaghegh; Mohammad Rafeie. "Comparison of demographic characteristic of patients with advanced prostate cancer treated with surgical and medical (hormone therapy) orchiectomy", Arak Medical University Journal, 12, 3, 2009, 8. magiran.com/p679066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال