ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن شیرازی، مهراندخت سیروس، سیدسعید اشراقی، جلیل فلاح مهرآبادی، ناصر ابراهیمی دریانی، محمدرضا پورمند، محمدمهدی سلطان دلال، سارا حاجی خانی، (1388). بررسی نقش ژن های 0605HP و 0971HP پمپ های افلاکس در مقاومت هلیکوباکترپیلوری به مترونیدازول، مجله طب جنوب، 12(2)، 111. magiran.com/p685328
M.H. Shirazi (Phd), M. Sirous (Msc), S.S. Eshraghi (Phd), J. Fallah-Mehrabadi (Phd), N. Ebrahimi-Daryani (Md), M. R. Pourmand (Phd), M.M. Soltan-Dallal (Phd), S. Hajikhani (Bsc), (2009). Evaluation of HP0605 and HP0971 genes of efflux pumps in Helicobacter pylori resistance to Metronidazole, Iranian South Medical Journal, 12(2), 111. magiran.com/p685328
محمدحسن شیرازی، مهراندخت سیروس، سیدسعید اشراقی، جلیل فلاح مهرآبادی، ناصر ابراهیمی دریانی، محمدرضا پورمند، محمدمهدی سلطان دلال، سارا حاجی خانی، بررسی نقش ژن های 0605HP و 0971HP پمپ های افلاکس در مقاومت هلیکوباکترپیلوری به مترونیدازول. مجله طب جنوب، 1388؛ 12(2): 111. magiran.com/p685328
M.H. Shirazi (Phd), M. Sirous (Msc), S.S. Eshraghi (Phd), J. Fallah-Mehrabadi (Phd), N. Ebrahimi-Daryani (Md), M. R. Pourmand (Phd), M.M. Soltan-Dallal (Phd), S. Hajikhani (Bsc), Evaluation of HP0605 and HP0971 genes of efflux pumps in Helicobacter pylori resistance to Metronidazole, Iranian South Medical Journal, 2009; 12(2): 111. magiran.com/p685328
محمدحسن شیرازی، مهراندخت سیروس، سیدسعید اشراقی، جلیل فلاح مهرآبادی، ناصر ابراهیمی دریانی، محمدرضا پورمند، محمدمهدی سلطان دلال، سارا حاجی خانی، "بررسی نقش ژن های 0605HP و 0971HP پمپ های افلاکس در مقاومت هلیکوباکترپیلوری به مترونیدازول"، مجله طب جنوب 12، شماره 2 (1388): 111. magiran.com/p685328
M.H. Shirazi (Phd), M. Sirous (Msc), S.S. Eshraghi (Phd), J. Fallah-Mehrabadi (Phd), N. Ebrahimi-Daryani (Md), M. R. Pourmand (Phd), M.M. Soltan-Dallal (Phd), S. Hajikhani (Bsc), "Evaluation of HP0605 and HP0971 genes of efflux pumps in Helicobacter pylori resistance to Metronidazole", Iranian South Medical Journal 12, no.2 (2009): 111. magiran.com/p685328
محمدحسن شیرازی، مهراندخت سیروس، سیدسعید اشراقی، جلیل فلاح مهرآبادی، ناصر ابراهیمی دریانی، محمدرضا پورمند، محمدمهدی سلطان دلال، سارا حاجی خانی، (1388). 'بررسی نقش ژن های 0605HP و 0971HP پمپ های افلاکس در مقاومت هلیکوباکترپیلوری به مترونیدازول'، مجله طب جنوب، 12(2)، صص.111. magiran.com/p685328
M.H. Shirazi (Phd), M. Sirous (Msc), S.S. Eshraghi (Phd), J. Fallah-Mehrabadi (Phd), N. Ebrahimi-Daryani (Md), M. R. Pourmand (Phd), M.M. Soltan-Dallal (Phd), S. Hajikhani (Bsc), (2009). 'Evaluation of HP0605 and HP0971 genes of efflux pumps in Helicobacter pylori resistance to Metronidazole', Iranian South Medical Journal, 12(2), pp.111. magiran.com/p685328
محمدحسن شیرازی؛ مهراندخت سیروس؛ سیدسعید اشراقی؛ جلیل فلاح مهرآبادی؛ ناصر ابراهیمی دریانی؛ محمدرضا پورمند؛ محمدمهدی سلطان دلال؛ سارا حاجی خانی. "بررسی نقش ژن های 0605HP و 0971HP پمپ های افلاکس در مقاومت هلیکوباکترپیلوری به مترونیدازول". مجله طب جنوب، 12 ،2 ، 1388، 111. magiran.com/p685328
M.H. Shirazi (Phd); M. Sirous (Msc); S.S. Eshraghi (Phd); J. Fallah-Mehrabadi (Phd); N. Ebrahimi-Daryani (Md); M. R. Pourmand (Phd); M.M. Soltan-Dallal (Phd); S. Hajikhani (Bsc). "Evaluation of HP0605 and HP0971 genes of efflux pumps in Helicobacter pylori resistance to Metronidazole", Iranian South Medical Journal, 12, 2, 2009, 111. magiran.com/p685328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال