ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر رسول آذرفرین، دکتر آذین علیزاده اصل، دکتر امیرعباس کیانفر، دکتر موسی میری نژاد، دکتر عیسی بیله جانی، (1388). ارزش تشخیصی «کمبود باز» خون شریانی در مقایسه با هیپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب، مجله طب جنوب، 12(2)، 119. magiran.com/p685329
R. Azarfarin (Md), A. Alizadeh Asl (Md), A.A. Kianfar (Md), M. Mirinejad (Md), E. Bilehjani (Md), (2009). Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery, Iranian South Medical Journal, 12(2), 119. magiran.com/p685329
دکتر رسول آذرفرین، دکتر آذین علیزاده اصل، دکتر امیرعباس کیانفر، دکتر موسی میری نژاد، دکتر عیسی بیله جانی، ارزش تشخیصی «کمبود باز» خون شریانی در مقایسه با هیپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب. مجله طب جنوب، 1388؛ 12(2): 119. magiran.com/p685329
R. Azarfarin (Md), A. Alizadeh Asl (Md), A.A. Kianfar (Md), M. Mirinejad (Md), E. Bilehjani (Md), Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery, Iranian South Medical Journal, 2009; 12(2): 119. magiran.com/p685329
دکتر رسول آذرفرین، دکتر آذین علیزاده اصل، دکتر امیرعباس کیانفر، دکتر موسی میری نژاد، دکتر عیسی بیله جانی، "ارزش تشخیصی «کمبود باز» خون شریانی در مقایسه با هیپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب"، مجله طب جنوب 12، شماره 2 (1388): 119. magiran.com/p685329
R. Azarfarin (Md), A. Alizadeh Asl (Md), A.A. Kianfar (Md), M. Mirinejad (Md), E. Bilehjani (Md), "Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery", Iranian South Medical Journal 12, no.2 (2009): 119. magiran.com/p685329
دکتر رسول آذرفرین، دکتر آذین علیزاده اصل، دکتر امیرعباس کیانفر، دکتر موسی میری نژاد، دکتر عیسی بیله جانی، (1388). 'ارزش تشخیصی «کمبود باز» خون شریانی در مقایسه با هیپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب'، مجله طب جنوب، 12(2)، صص.119. magiran.com/p685329
R. Azarfarin (Md), A. Alizadeh Asl (Md), A.A. Kianfar (Md), M. Mirinejad (Md), E. Bilehjani (Md), (2009). 'Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery', Iranian South Medical Journal, 12(2), pp.119. magiran.com/p685329
دکتر رسول آذرفرین؛ دکتر آذین علیزاده اصل؛ دکتر امیرعباس کیانفر؛ دکتر موسی میری نژاد؛ دکتر عیسی بیله جانی. "ارزش تشخیصی «کمبود باز» خون شریانی در مقایسه با هیپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب". مجله طب جنوب، 12 ،2 ، 1388، 119. magiran.com/p685329
R. Azarfarin (Md); A. Alizadeh Asl (Md); A.A. Kianfar (Md); M. Mirinejad (Md); E. Bilehjani (Md). "Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery", Iranian South Medical Journal, 12, 2, 2009, 119. magiran.com/p685329
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال