ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حوریه صادری، علی اکبر کریمی، مرضیه لونی، (1388). مطالعه فراوانی باکتری ‎های جدا شده از کشت‎ های خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن‎ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران، مجله طب جنوب، 12(2)، 142. magiran.com/p685332
H. Saderi (Phd), A.K. Karimi (Phd), M. Loni (Md), (2009). Study of frequency of bacteria isolated from blood culture and their antibiotic susceptibility pattern in a university hospital in Tehran, Iranian South Medical Journal, 12(2), 142. magiran.com/p685332
حوریه صادری، علی اکبر کریمی، مرضیه لونی، مطالعه فراوانی باکتری ‎های جدا شده از کشت‎ های خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن‎ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران. مجله طب جنوب، 1388؛ 12(2): 142. magiran.com/p685332
H. Saderi (Phd), A.K. Karimi (Phd), M. Loni (Md), Study of frequency of bacteria isolated from blood culture and their antibiotic susceptibility pattern in a university hospital in Tehran, Iranian South Medical Journal, 2009; 12(2): 142. magiran.com/p685332
حوریه صادری، علی اکبر کریمی، مرضیه لونی، "مطالعه فراوانی باکتری ‎های جدا شده از کشت‎ های خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن‎ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران"، مجله طب جنوب 12، شماره 2 (1388): 142. magiran.com/p685332
H. Saderi (Phd), A.K. Karimi (Phd), M. Loni (Md), "Study of frequency of bacteria isolated from blood culture and their antibiotic susceptibility pattern in a university hospital in Tehran", Iranian South Medical Journal 12, no.2 (2009): 142. magiran.com/p685332
حوریه صادری، علی اکبر کریمی، مرضیه لونی، (1388). 'مطالعه فراوانی باکتری ‎های جدا شده از کشت‎ های خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن‎ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران'، مجله طب جنوب، 12(2)، صص.142. magiran.com/p685332
H. Saderi (Phd), A.K. Karimi (Phd), M. Loni (Md), (2009). 'Study of frequency of bacteria isolated from blood culture and their antibiotic susceptibility pattern in a university hospital in Tehran', Iranian South Medical Journal, 12(2), pp.142. magiran.com/p685332
حوریه صادری؛ علی اکبر کریمی؛ مرضیه لونی. "مطالعه فراوانی باکتری ‎های جدا شده از کشت‎ های خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن‎ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران". مجله طب جنوب، 12 ،2 ، 1388، 142. magiran.com/p685332
H. Saderi (Phd); A.K. Karimi (Phd); M. Loni (Md). "Study of frequency of bacteria isolated from blood culture and their antibiotic susceptibility pattern in a university hospital in Tehran", Iranian South Medical Journal, 12, 2, 2009, 142. magiran.com/p685332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال