ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید صابری فرد، علی رادمهر، (1388). بررسی فراوانی یافته های غیر طبیعی تصویر برداری در مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی مجاری صفراوی و پانکراس، مجله طب جنوب، 12(2)، 149. magiran.com/p685333
J. Saberifard (Md), A. Radmehr (Md), (2009). Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery, Iranian South Medical Journal, 12(2), 149. magiran.com/p685333
جمشید صابری فرد، علی رادمهر، بررسی فراوانی یافته های غیر طبیعی تصویر برداری در مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی مجاری صفراوی و پانکراس. مجله طب جنوب، 1388؛ 12(2): 149. magiran.com/p685333
J. Saberifard (Md), A. Radmehr (Md), Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery, Iranian South Medical Journal, 2009; 12(2): 149. magiran.com/p685333
جمشید صابری فرد، علی رادمهر، "بررسی فراوانی یافته های غیر طبیعی تصویر برداری در مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی مجاری صفراوی و پانکراس"، مجله طب جنوب 12، شماره 2 (1388): 149. magiran.com/p685333
J. Saberifard (Md), A. Radmehr (Md), "Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery", Iranian South Medical Journal 12, no.2 (2009): 149. magiran.com/p685333
جمشید صابری فرد، علی رادمهر، (1388). 'بررسی فراوانی یافته های غیر طبیعی تصویر برداری در مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی مجاری صفراوی و پانکراس'، مجله طب جنوب، 12(2)، صص.149. magiran.com/p685333
J. Saberifard (Md), A. Radmehr (Md), (2009). 'Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery', Iranian South Medical Journal, 12(2), pp.149. magiran.com/p685333
جمشید صابری فرد؛ علی رادمهر. "بررسی فراوانی یافته های غیر طبیعی تصویر برداری در مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی مجاری صفراوی و پانکراس". مجله طب جنوب، 12 ،2 ، 1388، 149. magiran.com/p685333
J. Saberifard (Md); A. Radmehr (Md). "Diagnostic value of " base deficit" in arterial blood gas analysis in comparison with hyperlactatemia as an indicator of tissue hypoperfusion in cardiac surgery", Iranian South Medical Journal, 12, 2, 2009, 149. magiran.com/p685333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال