ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهره فرشاد، مجتبی انوری، علی مهرابی توانا، عزیر ژاپونی، مرضیه حسینی، مانلی شهیدی، (1388). مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان، مجله علوم پزشکی پارس، 7(1)، 15-27. magiran.com/p685499
Farshad Sh, Anvarinejad M., Mehrabi Tavana A., Japoni A., Hoseini M., Shahidi M, (2009). Molecular Epidemiology of E. coli strains Isolated from Urinary Tract Infections in Children, Pars Journal of Medical Sciences, 7(1), 15-27. magiran.com/p685499
شهره فرشاد، مجتبی انوری، علی مهرابی توانا، عزیر ژاپونی، مرضیه حسینی، مانلی شهیدی، مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان. مجله علوم پزشکی پارس، 1388؛ 7(1): 15-27. magiran.com/p685499
Farshad Sh, Anvarinejad M., Mehrabi Tavana A., Japoni A., Hoseini M., Shahidi M, Molecular Epidemiology of E. coli strains Isolated from Urinary Tract Infections in Children, Pars Journal of Medical Sciences, 2009; 7(1): 15-27. magiran.com/p685499
شهره فرشاد، مجتبی انوری، علی مهرابی توانا، عزیر ژاپونی، مرضیه حسینی، مانلی شهیدی، "مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان"، مجله علوم پزشکی پارس 7، شماره 1 (1388): 15-27. magiran.com/p685499
Farshad Sh, Anvarinejad M., Mehrabi Tavana A., Japoni A., Hoseini M., Shahidi M, "Molecular Epidemiology of E. coli strains Isolated from Urinary Tract Infections in Children", Pars Journal of Medical Sciences 7, no.1 (2009): 15-27. magiran.com/p685499
شهره فرشاد، مجتبی انوری، علی مهرابی توانا، عزیر ژاپونی، مرضیه حسینی، مانلی شهیدی، (1388). 'مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان'، مجله علوم پزشکی پارس، 7(1)، صص.15-27. magiran.com/p685499
Farshad Sh, Anvarinejad M., Mehrabi Tavana A., Japoni A., Hoseini M., Shahidi M, (2009). 'Molecular Epidemiology of E. coli strains Isolated from Urinary Tract Infections in Children', Pars Journal of Medical Sciences, 7(1), pp.15-27. magiran.com/p685499
شهره فرشاد؛ مجتبی انوری؛ علی مهرابی توانا؛ عزیر ژاپونی؛ مرضیه حسینی؛ مانلی شهیدی. "مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان". مجله علوم پزشکی پارس، 7 ،1 ، 1388، 15-27. magiran.com/p685499
Farshad Sh; Anvarinejad M.; Mehrabi Tavana A.; Japoni A.; Hoseini M.; Shahidi M. "Molecular Epidemiology of E. coli strains Isolated from Urinary Tract Infections in Children", Pars Journal of Medical Sciences, 7, 1, 2009, 15-27. magiran.com/p685499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال