ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش عزیزی، شهلا افشار، الهام رجایی بهبهانی، (1388). مقایسه میزان بزاق غیر تحریکی غده پاروتید، تحت فکی و زیر زبانی در افراد دیابتیک نوع 2 کنترل شده و افراد سالم، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3)، 275. magiran.com/p686190
Azizi A., Afshar Sh, Rajaee Behbahani, (2009). Comparison of amount of unstimulated saliva in parotid, submandibular and sublingual salivary glands in diabetic patients and healthy subjects, Jundishapur Scientific Medical Journal, 8(3), 275. magiran.com/p686190
آرش عزیزی، شهلا افشار، الهام رجایی بهبهانی، مقایسه میزان بزاق غیر تحریکی غده پاروتید، تحت فکی و زیر زبانی در افراد دیابتیک نوع 2 کنترل شده و افراد سالم. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1388؛ 8(3): 275. magiran.com/p686190
Azizi A., Afshar Sh, Rajaee Behbahani, Comparison of amount of unstimulated saliva in parotid, submandibular and sublingual salivary glands in diabetic patients and healthy subjects, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2009; 8(3): 275. magiran.com/p686190
آرش عزیزی، شهلا افشار، الهام رجایی بهبهانی، "مقایسه میزان بزاق غیر تحریکی غده پاروتید، تحت فکی و زیر زبانی در افراد دیابتیک نوع 2 کنترل شده و افراد سالم"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 8، شماره 3 (1388): 275. magiran.com/p686190
Azizi A., Afshar Sh, Rajaee Behbahani, "Comparison of amount of unstimulated saliva in parotid, submandibular and sublingual salivary glands in diabetic patients and healthy subjects", Jundishapur Scientific Medical Journal 8, no.3 (2009): 275. magiran.com/p686190
آرش عزیزی، شهلا افشار، الهام رجایی بهبهانی، (1388). 'مقایسه میزان بزاق غیر تحریکی غده پاروتید، تحت فکی و زیر زبانی در افراد دیابتیک نوع 2 کنترل شده و افراد سالم'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3)، صص.275. magiran.com/p686190
Azizi A., Afshar Sh, Rajaee Behbahani, (2009). 'Comparison of amount of unstimulated saliva in parotid, submandibular and sublingual salivary glands in diabetic patients and healthy subjects', Jundishapur Scientific Medical Journal, 8(3), pp.275. magiran.com/p686190
آرش عزیزی؛ شهلا افشار؛ الهام رجایی بهبهانی. "مقایسه میزان بزاق غیر تحریکی غده پاروتید، تحت فکی و زیر زبانی در افراد دیابتیک نوع 2 کنترل شده و افراد سالم". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8 ،3 ، 1388، 275. magiran.com/p686190
Azizi A.; Afshar Sh; Rajaee Behbahani. "Comparison of amount of unstimulated saliva in parotid, submandibular and sublingual salivary glands in diabetic patients and healthy subjects", Jundishapur Scientific Medical Journal, 8, 3, 2009, 275. magiran.com/p686190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال