ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدامراد زندیان، سید کمال اسحاق حسینی، کوروش ریاحی، (1388). مطالعه فراوانی هیپوتیروئیدی و پیامدهای آن در بیماران تالاسمی ماژور در بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3)، 289. magiran.com/p686192
Zandian Kh, Eshagh Hossaini K., Riahi K, (2009). A study of prevalence of hypothyroidism in -thalassemia major in Ahvaz Shafa hospital, Jundishapur Scientific Medical Journal, 8(3), 289. magiran.com/p686192
خدامراد زندیان، سید کمال اسحاق حسینی، کوروش ریاحی، مطالعه فراوانی هیپوتیروئیدی و پیامدهای آن در بیماران تالاسمی ماژور در بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1388؛ 8(3): 289. magiran.com/p686192
Zandian Kh, Eshagh Hossaini K., Riahi K, A study of prevalence of hypothyroidism in -thalassemia major in Ahvaz Shafa hospital, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2009; 8(3): 289. magiran.com/p686192
خدامراد زندیان، سید کمال اسحاق حسینی، کوروش ریاحی، "مطالعه فراوانی هیپوتیروئیدی و پیامدهای آن در بیماران تالاسمی ماژور در بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 8، شماره 3 (1388): 289. magiran.com/p686192
Zandian Kh, Eshagh Hossaini K., Riahi K, "A study of prevalence of hypothyroidism in -thalassemia major in Ahvaz Shafa hospital", Jundishapur Scientific Medical Journal 8, no.3 (2009): 289. magiran.com/p686192
خدامراد زندیان، سید کمال اسحاق حسینی، کوروش ریاحی، (1388). 'مطالعه فراوانی هیپوتیروئیدی و پیامدهای آن در بیماران تالاسمی ماژور در بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3)، صص.289. magiran.com/p686192
Zandian Kh, Eshagh Hossaini K., Riahi K, (2009). 'A study of prevalence of hypothyroidism in -thalassemia major in Ahvaz Shafa hospital', Jundishapur Scientific Medical Journal, 8(3), pp.289. magiran.com/p686192
خدامراد زندیان؛ سید کمال اسحاق حسینی؛ کوروش ریاحی. "مطالعه فراوانی هیپوتیروئیدی و پیامدهای آن در بیماران تالاسمی ماژور در بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8 ،3 ، 1388، 289. magiran.com/p686192
Zandian Kh; Eshagh Hossaini K.; Riahi K. "A study of prevalence of hypothyroidism in -thalassemia major in Ahvaz Shafa hospital", Jundishapur Scientific Medical Journal, 8, 3, 2009, 289. magiran.com/p686192
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال