ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساره عاشورزاده، مرضیه پناهی، ایران رشیدی، جمال ناطقی، (1388). بررسی ارتباط بیان هسته ای و سیتوپلاسمی پروتئین Hsp70 و پروتئین p53 در نمونه های سرطان پستان، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3)، 313. magiran.com/p686195
Ashourzadeh S., Panahi M., Rashidi I., Nateghi J, (2009). A Survey of relation to nuclear and cytoplasmic Hsp70 and P53 expression in breast cancer, Jundishapur Scientific Medical Journal, 8(3), 313. magiran.com/p686195
ساره عاشورزاده، مرضیه پناهی، ایران رشیدی، جمال ناطقی، بررسی ارتباط بیان هسته ای و سیتوپلاسمی پروتئین Hsp70 و پروتئین p53 در نمونه های سرطان پستان. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1388؛ 8(3): 313. magiran.com/p686195
Ashourzadeh S., Panahi M., Rashidi I., Nateghi J, A Survey of relation to nuclear and cytoplasmic Hsp70 and P53 expression in breast cancer, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2009; 8(3): 313. magiran.com/p686195
ساره عاشورزاده، مرضیه پناهی، ایران رشیدی، جمال ناطقی، "بررسی ارتباط بیان هسته ای و سیتوپلاسمی پروتئین Hsp70 و پروتئین p53 در نمونه های سرطان پستان"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 8، شماره 3 (1388): 313. magiran.com/p686195
Ashourzadeh S., Panahi M., Rashidi I., Nateghi J, "A Survey of relation to nuclear and cytoplasmic Hsp70 and P53 expression in breast cancer", Jundishapur Scientific Medical Journal 8, no.3 (2009): 313. magiran.com/p686195
ساره عاشورزاده، مرضیه پناهی، ایران رشیدی، جمال ناطقی، (1388). 'بررسی ارتباط بیان هسته ای و سیتوپلاسمی پروتئین Hsp70 و پروتئین p53 در نمونه های سرطان پستان'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3)، صص.313. magiran.com/p686195
Ashourzadeh S., Panahi M., Rashidi I., Nateghi J, (2009). 'A Survey of relation to nuclear and cytoplasmic Hsp70 and P53 expression in breast cancer', Jundishapur Scientific Medical Journal, 8(3), pp.313. magiran.com/p686195
ساره عاشورزاده؛ مرضیه پناهی؛ ایران رشیدی؛ جمال ناطقی. "بررسی ارتباط بیان هسته ای و سیتوپلاسمی پروتئین Hsp70 و پروتئین p53 در نمونه های سرطان پستان". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8 ،3 ، 1388، 313. magiran.com/p686195
Ashourzadeh S.; Panahi M.; Rashidi I.; Nateghi J. "A Survey of relation to nuclear and cytoplasmic Hsp70 and P53 expression in breast cancer", Jundishapur Scientific Medical Journal, 8, 3, 2009, 313. magiran.com/p686195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال