ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحمن امامی مقدم، (1388). بررسی فراوانی اختلال رشد و الگوهای آن در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب اهواز 1386، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3)، 361. magiran.com/p686201
Emami Moghadam Ar, (2009). Failure to thrive and its patterns in children with congenital heart disease in Ahwaz 2007, Jundishapur Scientific Medical Journal, 8(3), 361. magiran.com/p686201
عبدالرحمن امامی مقدم، بررسی فراوانی اختلال رشد و الگوهای آن در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب اهواز 1386. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1388؛ 8(3): 361. magiran.com/p686201
Emami Moghadam Ar, Failure to thrive and its patterns in children with congenital heart disease in Ahwaz 2007, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2009; 8(3): 361. magiran.com/p686201
عبدالرحمن امامی مقدم، "بررسی فراوانی اختلال رشد و الگوهای آن در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب اهواز 1386"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 8، شماره 3 (1388): 361. magiran.com/p686201
Emami Moghadam Ar, "Failure to thrive and its patterns in children with congenital heart disease in Ahwaz 2007", Jundishapur Scientific Medical Journal 8, no.3 (2009): 361. magiran.com/p686201
عبدالرحمن امامی مقدم، (1388). 'بررسی فراوانی اختلال رشد و الگوهای آن در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب اهواز 1386'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3)، صص.361. magiran.com/p686201
Emami Moghadam Ar, (2009). 'Failure to thrive and its patterns in children with congenital heart disease in Ahwaz 2007', Jundishapur Scientific Medical Journal, 8(3), pp.361. magiran.com/p686201
عبدالرحمن امامی مقدم. "بررسی فراوانی اختلال رشد و الگوهای آن در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب اهواز 1386". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8 ،3 ، 1388، 361. magiran.com/p686201
Emami Moghadam Ar. "Failure to thrive and its patterns in children with congenital heart disease in Ahwaz 2007", Jundishapur Scientific Medical Journal, 8, 3, 2009, 361. magiran.com/p686201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال