ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق جلالی، (1380). بررسی پراکنش ویروس کرلیتاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبانهای زراعی آن در استان اصفهان، مجله چغندر قند، 17(2)، 121-131. magiran.com/p691996
S.Jalali, (2002). Investigation on dissemination of Beet Curly top Virus and identification of its other cultivated hosts in Esfahan Province, Journal of Sugar Beet, 17(2), 121-131. magiran.com/p691996
صادق جلالی، بررسی پراکنش ویروس کرلیتاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبانهای زراعی آن در استان اصفهان. مجله چغندر قند، 1380؛ 17(2): 121-131. magiran.com/p691996
S.Jalali, Investigation on dissemination of Beet Curly top Virus and identification of its other cultivated hosts in Esfahan Province, Journal of Sugar Beet, 2002; 17(2): 121-131. magiran.com/p691996
صادق جلالی، "بررسی پراکنش ویروس کرلیتاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبانهای زراعی آن در استان اصفهان"، مجله چغندر قند 17، شماره 2 (1380): 121-131. magiran.com/p691996
S.Jalali, "Investigation on dissemination of Beet Curly top Virus and identification of its other cultivated hosts in Esfahan Province", Journal of Sugar Beet 17, no.2 (2002): 121-131. magiran.com/p691996
صادق جلالی، (1380). 'بررسی پراکنش ویروس کرلیتاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبانهای زراعی آن در استان اصفهان'، مجله چغندر قند، 17(2)، صص.121-131. magiran.com/p691996
S.Jalali, (2002). 'Investigation on dissemination of Beet Curly top Virus and identification of its other cultivated hosts in Esfahan Province', Journal of Sugar Beet, 17(2), pp.121-131. magiran.com/p691996
صادق جلالی. "بررسی پراکنش ویروس کرلیتاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبانهای زراعی آن در استان اصفهان". مجله چغندر قند، 17 ،2 ، 1380، 121-131. magiran.com/p691996
S.Jalali. "Investigation on dissemination of Beet Curly top Virus and identification of its other cultivated hosts in Esfahan Province", Journal of Sugar Beet, 17, 2, 2002, 121-131. magiran.com/p691996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال