ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین مشتاقیون، سید خلیل فروزان نیا، محمد حسن عبدالهی، نادیا راحتی طلب، سید جلیل میرحسینی، حبیب الله حسینی، ابوالحسن حلوانی، (1388). بررسی تاثیر ان استیل سیستئین در کاهش عوارض ریوی بیماران سیگاری به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، 227-233. magiran.com/p692965
H. Moshtaghion, Sk Foroozan Nia, Mh Abdollahi, N. Rahati Talab, Sj Mir Hoseini, H. Hoseini, A. Halvani, (2010). Effectiveness of Oral N-acetyl-cystein in Reduction of Pulmonary Complications in Smokers Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), 227-233. magiran.com/p692965
سید حسین مشتاقیون، سید خلیل فروزان نیا، محمد حسن عبدالهی، نادیا راحتی طلب، سید جلیل میرحسینی، حبیب الله حسینی، ابوالحسن حلوانی، بررسی تاثیر ان استیل سیستئین در کاهش عوارض ریوی بیماران سیگاری به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(4): 227-233. magiran.com/p692965
H. Moshtaghion, Sk Foroozan Nia, Mh Abdollahi, N. Rahati Talab, Sj Mir Hoseini, H. Hoseini, A. Halvani, Effectiveness of Oral N-acetyl-cystein in Reduction of Pulmonary Complications in Smokers Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2010; 17(4): 227-233. magiran.com/p692965
سید حسین مشتاقیون، سید خلیل فروزان نیا، محمد حسن عبدالهی، نادیا راحتی طلب، سید جلیل میرحسینی، حبیب الله حسینی، ابوالحسن حلوانی، "بررسی تاثیر ان استیل سیستئین در کاهش عوارض ریوی بیماران سیگاری به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 4 (1388): 227-233. magiran.com/p692965
H. Moshtaghion, Sk Foroozan Nia, Mh Abdollahi, N. Rahati Talab, Sj Mir Hoseini, H. Hoseini, A. Halvani, "Effectiveness of Oral N-acetyl-cystein in Reduction of Pulmonary Complications in Smokers Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.4 (2010): 227-233. magiran.com/p692965
سید حسین مشتاقیون، سید خلیل فروزان نیا، محمد حسن عبدالهی، نادیا راحتی طلب، سید جلیل میرحسینی، حبیب الله حسینی، ابوالحسن حلوانی، (1388). 'بررسی تاثیر ان استیل سیستئین در کاهش عوارض ریوی بیماران سیگاری به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، صص.227-233. magiran.com/p692965
H. Moshtaghion, Sk Foroozan Nia, Mh Abdollahi, N. Rahati Talab, Sj Mir Hoseini, H. Hoseini, A. Halvani, (2010). 'Effectiveness of Oral N-acetyl-cystein in Reduction of Pulmonary Complications in Smokers Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), pp.227-233. magiran.com/p692965
سید حسین مشتاقیون؛ سید خلیل فروزان نیا؛ محمد حسن عبدالهی؛ نادیا راحتی طلب؛ سید جلیل میرحسینی؛ حبیب الله حسینی؛ ابوالحسن حلوانی. "بررسی تاثیر ان استیل سیستئین در کاهش عوارض ریوی بیماران سیگاری به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،4 ، 1388، 227-233. magiran.com/p692965
H. Moshtaghion; Sk Foroozan Nia; Mh Abdollahi; N. Rahati Talab; Sj Mir Hoseini; H. Hoseini; A. Halvani. "Effectiveness of Oral N-acetyl-cystein in Reduction of Pulmonary Complications in Smokers Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 4, 2010, 227-233. magiran.com/p692965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال