ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ربابه طاهری پناه، زهره داوودی، عباس انتظاری، مریم السادات حسینی، ناهید خداکرمی، (1388). ارزش تشخیصی اندازه گیری پرولاکتین و B-hCG مایع واژینال در تشخیص زودهنگام پارگی کیسه آب، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، 234-241. magiran.com/p692966
Z. Davoodi, A. Entezari, M. Hoseini, N. Khoda Karami, (2010). Diagnostic Value of Prolactin and B-Hcg Levels of Vaginal Fluid in Diagnosis of Premature Rupture of Membranes, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), 234-241. magiran.com/p692966
ربابه طاهری پناه، زهره داوودی، عباس انتظاری، مریم السادات حسینی، ناهید خداکرمی، ارزش تشخیصی اندازه گیری پرولاکتین و B-hCG مایع واژینال در تشخیص زودهنگام پارگی کیسه آب. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(4): 234-241. magiran.com/p692966
Z. Davoodi, A. Entezari, M. Hoseini, N. Khoda Karami, Diagnostic Value of Prolactin and B-Hcg Levels of Vaginal Fluid in Diagnosis of Premature Rupture of Membranes, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2010; 17(4): 234-241. magiran.com/p692966
ربابه طاهری پناه، زهره داوودی، عباس انتظاری، مریم السادات حسینی، ناهید خداکرمی، "ارزش تشخیصی اندازه گیری پرولاکتین و B-hCG مایع واژینال در تشخیص زودهنگام پارگی کیسه آب"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 4 (1388): 234-241. magiran.com/p692966
Z. Davoodi, A. Entezari, M. Hoseini, N. Khoda Karami, "Diagnostic Value of Prolactin and B-Hcg Levels of Vaginal Fluid in Diagnosis of Premature Rupture of Membranes", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.4 (2010): 234-241. magiran.com/p692966
ربابه طاهری پناه، زهره داوودی، عباس انتظاری، مریم السادات حسینی، ناهید خداکرمی، (1388). 'ارزش تشخیصی اندازه گیری پرولاکتین و B-hCG مایع واژینال در تشخیص زودهنگام پارگی کیسه آب'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، صص.234-241. magiran.com/p692966
Z. Davoodi, A. Entezari, M. Hoseini, N. Khoda Karami, (2010). 'Diagnostic Value of Prolactin and B-Hcg Levels of Vaginal Fluid in Diagnosis of Premature Rupture of Membranes', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), pp.234-241. magiran.com/p692966
ربابه طاهری پناه؛ زهره داوودی؛ عباس انتظاری؛ مریم السادات حسینی؛ ناهید خداکرمی. "ارزش تشخیصی اندازه گیری پرولاکتین و B-hCG مایع واژینال در تشخیص زودهنگام پارگی کیسه آب". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،4 ، 1388، 234-241. magiran.com/p692966
Z. Davoodi; A. Entezari; M. Hoseini; N. Khoda Karami. "Diagnostic Value of Prolactin and B-Hcg Levels of Vaginal Fluid in Diagnosis of Premature Rupture of Membranes", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 4, 2010, 234-241. magiran.com/p692966
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال